Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ľudovítová

Komunálne voľby 2018

Komunálne voľby 2018

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb
 Rozhodnutie.pdf (127 kB) (127 kB)

Menovací dekrét

V súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

m e n u j e m

Ľubicu Slobodovú, bytom Ľudovítová č. 6, tel. č. 0907 784 308
za zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce Ľudovítová pre voľby do
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018.
V Ľudovítovej , dňa 30.8.2018

Ing. Ľubomír Horák

    starosta obce

 

Emailová adresa  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

obecnyuradludovitova@stonline.sk


 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.

 

 


 

Rozhodnutie starostu obce Ľudovítová k organizačno-technickému zabezpečeniu volieb do
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018

Na základe zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
č.203/2018 Z.z.


1. URČUJEM

za obec Ľudovítová osoby zodpovedné za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov
samosprávy obcí:
- zverejňovanie na webovom sídle obce Ing. Ondrej Sahulčík
- evidencia obyvateľov a administratívny pracovník Ing. Lýdia Grežová
Na príprave a zabezpečení volieb do orgánov samosprávy obcí sa budú podieľať aj ostatní
zamestnanci obce podľa pokynov osôb zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb.

2. SCHVAĽUJEM

Harmonogram zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí , ktoré sa
uskutočnia dňa 10.novembra 2018 – príloha č.1.

3. URČUJEM

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí , ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018

 

V Ľudovítovej dňa 30.08.2018

Ing. Ľubomír Horák 

    starosta obce

 

Volebný obvod
Číslo okrsku Volebná miestnosť Vymedzenie územia volebného okrsku

Volebný obvod 1 ...............
1. Budova KULTÚRNY DOM


 

Oznámenie o určení počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Ľudovítovej podľa § 166 zákona č. 180/2015 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 116/2018 zo dňa 29.6.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Ľudovítovej bude mať 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode.

 

V Ľudovítovej  13.8.2018

Ing. Ľubomír Horák

    Starosta obce


 

Lehoty súvisiace s konaním komunálnych volieb 2018

 Príloha č.1.pdf (1003.5 kB) (1003.5 kB)


webygroup

Ľudovítová - NašeObce.sk

dnes je: 19.1.2019

meniny má: Drahomíra, Mário


638904

Úvodná stránka