Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ľudovítová

Samostatne hospodáriaci roľníci

Samostatne hospodáriaci roľníci


Ide o osobitný typ podnikania v poľnohospodárskej výrobe vykonávaný podnikateľom
(fyzickou osobou) osobne alebo pomocou iných osôb. Právnu úpravu v tejto oblasti
predstavuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v znení neskorších
predpisov (Zákon o SHR č. 219/1991), ktorého základným účelom je zjednodušenie
prevádzkovania poľnohospodárskej činnosti pre fyzickú osobu.
Do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov môže byť zapísaná fyzická
osoba, ktorá vykonávaná činnosť v oblasti:
 rastlinnej výroby,
 živočíšnej výroby,
 rastlinnej výroby kombinovanej so živočíšnou výrobou,
 iných výkonov (služieb) súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou
(hospodárením v lesoch a na vodných plochách).

Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka

Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník, musí v
prvom rade navštíviť obecný úrad, v mieste kde sa nachádzajú jeho
pozemky alebo pozemky ľudí, s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy.
Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj najatá. Svoju činnosť
môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdŕžaní
Osvedčenia o zápise SHR. Osoba, ktorá podniká ako samostatne hospodáriaci
roľník musí mať pridelené IČO, o ktoré podnikateľ písomne požiada štatistický
úrad (v krajskom meste).

VYDANIE OSVEDČENIA O ZÁPISE DO EVIDENCIE SHR

Obec Ľudovítová vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov na území
obce podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona
č. 219/1991 Zb..
Osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) podľa
zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č.
219/1991 Zb. obec Ľudovítová registruje do evidencie na základe písomnej žiadosti
žiadateľa.

K vydaniu osvedčenia je potrebné doniesť:

 občiansky preukaz,
 vyplnenú žiadosť o zápis samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
(žiadosť obdrží žiadateľ na OcÚ v Ľudovítovej, alebo si ho môže stiahnuť
v dokumentoch na stiahnutie),
 doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná
zmluva),
 doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu
činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na
poľnohospodárskej pôde – doklad o hydromelioralizačných zariadeniach v
pôde, t. j. či sa v pôde nachádzajú alebo nenachádzajú zavlažovacie
systémy.),
 fotokópiu živnostenského oprávnenia v prípade, že podniká podľa
živnostenského alebo obchodného zákona a má pridelené IČO.

Správny poplatok

Ohlásenie zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (vydanie
osvedčenia) podlieha zaplateniu správneho poplatku (v hotovosti) podľa položky
142 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov vo výške 6,50€.
V prípade zmeny adresy sídla hospodárskej usadlosti, mena SHR, zmeny adresy
trvalého pobytu a pod. je potrebné písomne požiadať o dodatok – zmenu k
osvedčeniu SHR. Za túto zmenu sa vyrubuje správny poplatok vo výške 1,50 € v
zmysle zákona o správnych poplatkoch.
Upozornenie: Činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nie je živnosťou, z toho
dôvodu nemusí podnikateľ navštíviť živnostenský úrad a vybavovať živnostenské
oprávnenie. Stačí preto vyššie uvedená registrácia na príslušnom obecnom úrade.

Lehota na vybavenie:
30 dní

Žiadateľ obdrží dva originály Osvedčenia a podá Pracovisku ŠÚ SR, kde zároveň
požiada o pridelenie IČO, pokiaľ ho už ako podnikateľ nemá pridelené. Za pridelenie
IČO sa štatistickému úradu platí správny poplatok podľa sadzobníka správnych
poplatkov.
Po vydaní „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR" je povinnosť odovzdať jeden
originál osvedčenia a doklad o pridelení IČO na obecný úrad. Druhý originál si
ponechá žiadateľ.
Ak SHR má zamestnancov, musí sa registrovať tiež v Sociálnej poisťovni a vo
všetkých zdravotných poisťovniach a na príslušnom daňovom úrade.
V prípade, že nebude zamestnávať zamestnancov, musí sa pri začatí podnikania
zaregistrovať len v príslušnej zdravotnej poisťovni.

ZRUŠENIE OSVEDČENIA O ZÁPISE SHR

O zrušenie osvedčenia o zápise SHR v evidencii obce Ľudovítová a ukončenie
poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať (žiadosť obdrží žiadateľ na
OcÚ v Ľudovítovej, alebo si ho môže stiahnuť v dokumentoch na stiahnutie) a ako
prílohu doložiť originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR“.

Lehota na vybavenie:
30 dní


 

Tlačivá SHR

Žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka v zmysle zákona č. 219/1991 Zb.
 ziadost_o_registraciu_shr.docx (13.5 kB) (13.5 kB)

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
 ziadost_o_zrusenie_osvedcenia_o_zapise_do_evidencie_shr.docx (12.1 kB) (12.1 kB)

Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
 ziadost_o_vydanie_osvedcenia_o_zapise_do_evidencie_shr (1).docx (13.1 kB) (13.1 kB)


webygroup

Ľudovítová - NašeObce.sk

dnes je: 18.11.2018

meniny má: Eugen


616032

Úvodná stránka