Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce ĽudovítováHľadať
 
 

Prevádzkový poriadok multifunkčné a detské ihrisko ĽudovítováVytlačiť
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

MULTIFUNKČNÉHO A DETSKÉHO IHRISKA ĽUDOVÍTOVÁ

 

                                                             

erb.gif

 

 

 

 

                                                            

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva  a povinnosti prevádzkovateľa, fyzických a právnických osôb zdržiavajúcich sa na nekrytom ihrisku s umelou trávou, podmienky využívania a prevádzkovú dobu ihriska

 

 1. Multifunkčné ihrisko a detské ihrisko (ďalej len MI a DI) sa nachádza na parcele č 198, v katastrálnom území obce Ľudovítová. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry a detské ihrisko. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 33x18,5m
 2. Vlastníkom multifunkčného ihriska a detského ihriska je Obec Ľudovítová, Ľudovítová 21, 951 44Ľudovítová, IČO: 340 174 02.
 3. Multifunkčné ihrisko (ďalej MI a DI) prevádzkuje Obec Ľudovítová.
 4. Starostka obce poverí správcovstvom MI a DI zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku MI .
 5. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ).

 

 

 

Čl. 2

Všeobecné ustanovenia

 1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
 2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko určené.
 3. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal, nohejbal, volejbal , basketbal, tenis a hádzanú.
 4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod.

 

Čl. 3

Organizačné ustanovenia

 

 1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný !
 2. Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na MI.
 3. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
 4. Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
 5. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.
 6. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupnú bránu.
 7. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru MI je zakázané.
 8. Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
 9. V areáli MI je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.
 10.  Deti do 15 rokov musia byť na MI s dozorom rodiča alebo inejpoverenej dospelej osoby.
 11.  Žiaci základnej školy, materskej školy vstupujú na MI v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby.
 12. Vstup zo zmrzlinou, nápojmi či potravinami je na MI zakázaný.
 13. Každý užívateľ MI je povinný v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud.
 14. V areáli MI je zakázané správať sa hlučne a nespoločensky.
 15. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv. Nesmú sa používať kopačky a topánky s podpätkom, ďalej zablatená a inak znečistená obuv.
 16. Detské ihrisko je určenépre deti do 12 rokov.
 17. Vstup na detské ihrisko je len na vlastnú zodpovednosť.
 18. Deti sa smú pohybovať/hrať na detskom ihrisku len pod dohľadom rodiča alebo zodpovednej osoby.
 19. Dieťa do 6 rokov musí byť len v sprievode osoby staršej ako 15rokov.
 20. Na šmykľavke môže byť maximálne jedno dieťa!
 21. Je zakázane poškodzovať hracie a športové zariadenia, ploty a zeleň!
 22. Je zakázane dospelým sedieť na hracích alebo športových zariadeniach alebo ich používať!

Čl. 4

Prevádzkové ustanovenia

 

 1. Prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska :

   PONDELOK – NEDEĽA        (letná sezóna apríl-október)              09.00 – 21.00

                                                (zimná sezóna november-marec)      09.00 – 20.00

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
 2. V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu MI využívať aj iný záujemcovia.
 3. Užívanie MI jebezplatné, ale len v čase vyhradenom v prevádzkovom ustanovení.
 4. Užívanie MI pri použití osvetlenia je spoplatnené podľa cenníka:

                    a/ pri tenise - 3 €/ hod

                    b/ pri kolektívnych športoch – 5 €/hod.

 1. Poplatok za užívanie MI je potrebné zaplatiť v pokladni obecného úradu jeden deň vopred, maximálne na jeden týždeň dopredu počas úradných hodín obecného úradu. Fyzická osoba, alebo skupina osôb si môže MI prenajať iba na 2 hodiny denne. V prípade, že nie je ďalší záujemca o prenájom môže po dohode so správcom MI prenájom pokračovať o ďalší časový úsek. Peniaze za prenájom použije obec iba na údržbu MI a úhradu prevádzkových nákladov. Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu.
 2. Rezerváciu MI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom MI.
 3. Správca MI vedie prevádzkovú knihu s rozpisom o využívaní ihriska.
 4. Prenájom MI sa poskytuje na celú hodinu.
 5. Poplatok za použitie osvetlenia sa platí za celú hodinu.

 

 

Čl. 5

Správca ihriska

 

 1. Povinnosti správcu MI :

- viesť prevádzkovú knihu ihriska s rozpisom o užívaní ihriska

- odomykať a uzatvárať areál MI

- dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov starostu obce a pokynov   

                prevádzky a údržby vydaných zhotoviteľom MI

- úzko spolupracovať so starostom obce pri zabezpečení prevádzkového poriadku       

   ihriska ako i verejného poriadku

- podieľať sa na organizácii školských a verejných športových podujatí uskutočňovaných na MI

- dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP

- v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej služby

- viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách. O vzniknutých škodách bezodkladne informovať starostu obce.

- starať sa o čistotu okolia ihriska.

 1. Správca za svoju prácu poberá odmenu.

 

Čl. 6

Tiesňové volania

 

   Telefónne linky pre záchranné služby:

 • 112 – tiesňové volanie
 • 150 – hasičská a záchranná služba
 • 155 – záchranná zdravotnícka služba
 • 158 – polícia

 

 

Čl. 7

Osobitné ustanovenia

 

 1. Právnickej osobe, ktorá poruší prevádzkový poriadok, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 6.640,00 €. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
 2. Fyzická osoba, ktorá poruší prevádzkový poriadok, sa dopustí priestupku proti poriadku vo verejnej správe a môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,00 € orgánom štátnej správy, resp. v prípade blokového konania obcou alebo jej bude uložený zákaz vstupu do areálu MI na dobu 6 mesiacov.

 

 

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA DETSKÉHO IHRISKA bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Ľudovítovej dňa 30.09.2019, uznesením č 52/2019.

 

V Ľudovítovej ,  30. 09. 2019

 

 

                                                                                  Ing. Renáta Kováčová

                                                                                         starostka obce                                                  

 

Kontaktné údaje:

Obec Ľudovítová : 037/ 77 952 60

Starostka obce: 0919 328 245


 
 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Vývoz odpadu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka