Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce ĽudovítováHľadať
 
 

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok samosprávy obce Ľudovítová

Uznesenie č. 31/2010 zo dňa 4.06.2010 obecného zastupiteľstva obce Ľudovítová
Obecné zastupiteľstvo obce Ľudovítová SCHVAĽUJE

Rokovací poriadok samosprávy obce Ľudovítová

Rokovací poriadok obce Ľudovítová sa riadi ustanovením zákona č 369/1990 Zb. a následných doplnkov a noviel zákona č. 102/ 2010 Z.z. 

PRVÁ ČASŤ

Samospráva obce

§4

1/ Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti , ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon , ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

2/ Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce :
a/ orgánmi obce
b/ miestnym referendom
c/ zhromaždením obyvateľov obce

3/ Obec pri výkone samosprávy najmä
a/ vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania.
b/ zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce
c/ rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu
d/ usmerňuje ekonomickú činnosť v obci , a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas , záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci
e/ utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné , finančné , personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f/ zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych , športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
g/ zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene
a verejného osvetlenia, zásobovania vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu
h/ utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.
i/ plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská.
j/ obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci.
k/ vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce
l/ zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia
m/ organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce
n/ zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
o/ zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt
p/ plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu
r/ vykonáva osvedčenie listín a podpisov na listinách
s/ vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny

4/ Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce

5/ Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami , s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.


§ 5

Vzťah štátu a obce

1/ Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne finančné a iné materiálne prostriedky.

2/ Obec podlieha dozoru štátu vymedzenom osobitnými zákonmi

3/ V záujme plnenia úloh obce spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obciam pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave pracovníkov obce a poslancov OcZ. Obec poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konanie v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

4/ Spor z verejnoprávnej zmluvy medzi štátom a obcou , ako aj medzi obcami , rozhoduje súd.


§ 6

Všeobecne záväzné nariadenia obce


7/ Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia


DRUHÁ ČASŤ

Orgány obce


§ 10

Základné ustanovenie


1/ Orgánmi obce sú :
a/ obecné zastupiteľstvo
b/ starosta obce

2/ Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce, môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.


§11

Obecné zastupiteľstvo

1/ Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

2/ Funkcia poslanca je nezlučiteľná z funkciou :
a/ starostu
b/ zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
c/ štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený
d/ podľa osobitného zákona

3/ Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom štátu, ktorý užíva , schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b/ schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu, v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta
c/ schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
d/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok
e/ určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
f/ vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce
g/ uznášať sa na nariadeniach
h/ schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods.1,
i/ určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu , zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j/ voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce , určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k/ schvaľovať štatút obce , rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l/ zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich ( riaditeľov ), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m/ schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n/ zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o/ udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenanie a ceny
p/ ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce


§ 11a

1/ Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o
a/ zlúčenie obcí , rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce
b/ odvolanie starostu ( § 13a ods.3)
c/ petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov

2/ Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa odseku 1 písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenie uvedené v tomto zákone.

3/ Petíciu podľa odseku 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta , starosta neoveruje petíciu podanú podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom a ak ide o rozdelenie obce, aj náležitosti podľa odseku 2, obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci, to platí aj v prípade petície podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu

4/ Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce

5/ Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 4 tak , aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.

6/ Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.

7/ Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka, oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci , ako aj spôsobom v obci obvyklým.

8/ výsledky miestneho referenda sú platné , ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

9/ Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.


§ 11b

Zhromaždenie obyvateľov obce

Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

§ 12

Rokovanie obecného zastupiteľstva

1/ Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta
zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

2/ Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten , kto zvolal obecné zastupiteľstvo.

3/ Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15 . pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie, Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu , ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom

4/ Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

5/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

6/ Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnute obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

7/ Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

8/ Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený , jeho stanovisko.

9/ Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, to neplatí , ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva :
a/ použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
b/ nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám

10/ Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády a lebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce

11/ Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom

12/ Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.


§13

Starosta

1/ Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

2/ Starosta skladá sľub , ktorý znie : „ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky , ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. „

3/ Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou :
a/ poslanca
b/ zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
c/ štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený
d/ predsedu samosprávneho kraja
e/ vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy
f/ podľa osobitného zákona

4/ Starosta
a/ zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b/ vykonáva obecnú správu
c/ zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
d/ vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu
e/ rozhoduje vo všetkých veciach správa obce , ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu

5/ Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach , právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

6/ Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11

7/ Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu

8/ Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený , môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

9/ Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur, ak :
a/ poruší nariadenie
b/ neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest
c/ nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti

10/ Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa , keď sa obec dozvedela o tom, kto sa konania podľa odseku 8 dopustil , najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos pokút je príjmom obce.

11/ Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.

12/ Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu. 

§ 13a

1/ Mandát starostu zaniká
a/ odmietnutím sľubu alebo zložením s výhradou
b/ uplynutím funkčného obdobia
c/ vzdaním sa mandátu
d/ právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
e/ pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony
f/ vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu , ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu
g/ zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu
h/ v prípadoch podľa § 13 ods. 3 , ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i/ smrťou
j/ zrušením obce

2/ Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

3/ Obecné zastupiteľstvo
a/ vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu , ak :
1. o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov
2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.
b/ môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

4/ O návrhu podľa odseku 3 písm. a) druhého bodu rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov

5/ Starosta je povinný skutočnosti podľa odseku 1 písm. d),g) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.

§ 13b

Zastupovanie starostu


1/ Starostu zastupuje zástupca starostu , ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starostu do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať . Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

2/ Ak je v obci zriadená obecná rad , zástupca starostu je jej členom.

3/ Zástupca starostu zatupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

4/ Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia ( §13a ods. 1 písm. c) až i) v plnom rozsahu zástupcu starostu, ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

5/ Zástupcovia starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.


§ 16

Obecný úrad


1/ Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
a/ zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
b/ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií
c/ vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce
d/ vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce

2/ Prácu obecného úradu riadi starosta

3/ V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu

4/ Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu

 

TRETIA ČASŤ

Hlavný kontrolór

§ 18

Postavenie hlavného kontrolóra

1/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členov riadiacich , kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu činnosť, alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

2/ Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou :
a/ poslanca
b/ starostu
c/ člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec
d/ iného zamestnanca obce
e/ podľa osobitného zákona


§ 18a

Predpoklady na výkon funkcie,
voľba a skončenie výkonu funkcie


1/ Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené úplné stredné vzdelanie.

2/ Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je výpis z registra trestov , nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.

3/ Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.

4/ Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a) b) alebo d), vyhlási zastupiteľstvo nové voľby kontrolóra tak ,aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra

5/ Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom. Ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

6/ Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

7/ Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

8/ Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká
a/ vzdaním sa funkcie
b/odvolaním z funkcie
c/ uplynutím jeho funkčného obdobia
d/ smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho
e/ dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená
f/ dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin , ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený ods.
g/ dňom keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2

9/ Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie , ak
a/ opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca
b/ hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom.
c/ uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

10/ Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov 

§ 18d

Rozsah kontrolnej činnosti

1/ Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi

2/ Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha
a/ obecný úrad
b/ rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
c/ právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d/ osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,

3/ Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach , právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.


§ 18e

Pravidlá kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.


§ 18f

Úlohy hlavného kontrolóra

1/ Hlavný kontrolór
a/ vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d
b/ predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti , ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
d/ predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
e/ predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
f/ spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g/ vybavuje sťažnosti , ak tak ustanovuje osobitný zákon
h/ je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
i/ plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

2/ Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom

3/ Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

4/ Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancov alebo starostovi.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Poslanci

§ 25

Povinnosti a oprávnenia poslancov


1/ Poslanec je povinný najmä
a/ zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b/ zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov , do ktorých bol zvolený,
c/ dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
d/ obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov

2/ Mandát poslanca zaniká
a/ odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b/ uplynutím funkčného obdobia
c/ vzdaním sa mandátu
d/ právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e/ pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony
f/ zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu
g/ ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
h/ v prípadoch podľa § 11 ods. 2,
i/ zrušením obce alebo
j/ smrťou
Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne , pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

3/ Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 písm. d,) f), a h), bezodkladne písomne oznámiť obci.

4/ Poslanec je oprávnený najmä
a/ predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy
b/ interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce
c/ požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti
d/ požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb , ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť , vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e/ zúčastňovať sa na previerkach , na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení , ktoré uskutočňujú orgány obce
f/ požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

5/ Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli , podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

6/ Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov ; to platí aj o členoch komisií , ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom , ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere obec poskytuje náhradu ušlého.

7/ Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

8/ Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

9/Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

10/ Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov. 

 

PIATA ČASŤ

Záverečné ustanovenie :

1/ jednotlivé kapitoly tohto rokovacieho poriadku sú plne v súlade so zákonom 369/1990 Zb a novelizácie , viď zákon 102/2010 Z.z.

2/ zasadnutí obecného zastupiteľstva sa bude zúčastňovať hlavný kontrolór bez hlasovacieho práva , ale s možnosťou vstupovať do jednania obecného zastupiteľstva

3/ poslanci obecného zastupiteľstva vrátane hlavného kontrolóra a prípadne pozvaných hostí dostanú písomnú pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva minimálne 7 dní vopred z dôvodu organizácie svojho času

4/ obecné zastupiteľstvo rokuje v súlade s ustanovením § 11 , 11a,11b odst.4 zákona a §12 zákona 369/1990 Zb. a novely číslo 102/2010 Z.z.

5/ obecné zastupiteľstvo bude vždy na začiatku jednaní starostom informované o činnosti obecného úradu. Túto činnosť bude schvaľovať hlasovaním a toto bude súčasťou uznesenia.

6/ O každom návrhu a rozhodnutí sa hlasuje a v uznesení bude zavedený tento systém zápisu :
ZA :
PROTI:
ZDRŽAL SA :
Návrh bol prijatý :
Návrh nebol prijatý :

7/ v prípade uloženia určitej úlohy bude záznam obsahovať meno zodpovedného poslanca a termín vybavenia, napr : Termín : Zodpovedný :

8/ pri jednaní obecného zastupiteľstva si bude každý poslanec zdvihnutím ruky pýtať slovo. V prípade tzv. prekrikovania mu bude slovo odobraté.

9/ na rokovaní obecného zastupiteľstva sa bude zúčastňovať administratívna pracovníčka obecného úradu, ktorá administratívne , podľa pokynov starostu bude tieto rokovania zabezpečovať.

10/ poslanci sa budú dôsledne oboznamovať s problematikou, ktorá im patrí, aby boli schopní fundovane odpovedať na otázky verejnosti, nakoľko rokovania obecného zastupiteľstva sú verejné

11/ obecné zastupiteľstvo raz za šesť mesiacov zvolá zhromaždenie obyvateľov obce – viď §11b zák č. 369/1990 zb.

12/ k termínu účinnosti tohto rokovacieho poriadku, prestáva platiť rokovací poriadok zo dňa 19.1.2007

13/ z každého rokovania obecného zastupiteľstva zhromaždenie obyvateľov obce, sa vyhotoví zápisnica, do autorizovaného zošita kde budú zachytené všetky záležitosti z rokovania. Zápisnicu vyhotovuje poverená a obec zastupujúca schválená zapisovateľka. Táto zápisnica sa následne prepíše a spolu s fotokópiou originálu zápisnice sa uloží k jednotlivým protokolom z rokovaní obecného zastupiteľstva.
Z každého rokovania obecného zastupiteľstva prípadne zhromaždenia občanov sa vyhotoví protokol, ktorý bude obsahovať tieto náležitosti :
- pozvánka na rokovanie
- prezenčná listina
- návrh programu rokovania
- zápisnica z rokovania ( fotokópie – originál zostáva v knihe )
- prepis zápisnice z rokovania
- uznesenie – originál
- ostatné dokumenty k rokovaniu , tak ako boli prejednávané, prípadne schválené. Protokol z rokovania po podpise overovateľov a starostu sa uloží v predpísanej podobe
a raz za kalendárny rok sa tieto dokumenty dajú zviazať a uložiť do úschovy na
Obecnom úrade.
- Dôležité dokumenty z rokovania obecného zastupiteľstva sa na základe rozhodnutia
OcZ budú elektronicky zálohovať
- Na prvom zasadnutí novozvoleného obecného zastupiteľstva bude hraná štátna hymna SR


Termín účinnosti tohto rokovacieho poriadku obce Ľudovítová je deň podpisu tohto uznesenia starostom obce. Rokovací poriadok obce Ľudovítová bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva dňa 4.06.2010, číslo uznesenia 31/2010.

ZA : 4
PROTI : 0
ZDRŽALO SA : 0

 

 

 

V Ľudovítovej ............................... ....................................
Ing. Ľubomír Horák
Starosta obce

 


 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Vývoz odpadu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka