Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce ĽudovítováHľadať
 
 

Správne poplatky

Sadzobník správnych poplatkov

(výber z položiek sadzobníka, ktoré obsahujú úkony a konania, za ktoré poplatky vyberá obec)
podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 
Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba ........... 16,50 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie .......... 165,50 €

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu .......... 5,00 €
b) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu - v slovenskom jazyku .......... 1,50 €
                         - v českom jazyku ...................3,00 €
c) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike .......... 9,50 €

Položka 3
1. Osvedčenie:
a) podpisu na listine, alebo na jej rovnopise, za každý podpis .......... 1,50 €
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu
za každý odtlačok a za každý podpis .......... 5 €
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenie zahraničných verejných listín (apostilla) .......... 10,- €
2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov .......... 1,50 €

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka:
a) ročný .................. 7,- €
b) trojročný .......... 17,- €
 
Položka 59
a/Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia, alebo rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby:
1. pre fyzické osoby .....................6,50 €
2. pre právnické osoby .......... 100,- €
b/ Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .................. 20,- €

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie:
a) na stavby na bývanie a n azmeny týchto stavieb pred dokončením
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa PD do 600 m3vrátane ....... 33,- €
    - a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru .................. 20,- €
2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa PD do 3000 m3 vrátane ...... 750,- €
    - a za každých ďalších začatých 1000 m 3 obostavaného priestoru .................. 250,- €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty) s obostavaným priestorom podľa PD do 200 m 3 vrátane ........................... 23,- €
    - a za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru .................. 20,- €
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
    1. rodinný dom ...................................... 100,- €
     2. bytový dom ........................................ 750,- €
     3. stavba na individuálnu rekreáciu ...................... 100,- €
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ............................ 30,- €
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvomi miestami .......... 30,- €
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením .......... 20,- €
g/ na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za každých 100 m ..................... 10,- €
h/ na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuáklnu rekreáciu /podzemné objekty, napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd a pod. pre právnickú osobu ...............................50,- €
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny  týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením s obostavaným prietorom podľa PD do 3000 m3 vrátane ....................... 1000,- €
    - a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného prietoru ........................... 300,- €
j) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa  vydáva samostatné stavebné povolenie .......... 50,- €

Položka 60 a
a/ Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre PO ................... 100,- €
b/ Ohlásenie jednoduchej stavby pre PO ................................. 30,- €
c/ Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení ........................ 10,- €
d/ Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenie telekomunikačného zariadenia ..................... 80,- €

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby .......... trojnásobok sadzby určenej v položke 60

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie:
1.  na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 .......... 30,- €
2. na odstránenie stavby , za akždú stavbu, ktorej odstránenie je povolené pre
    - fyzickú osobu ................................... 16,50 €
    - právnickú osobu .............................. 200,- €
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
    - do 15 m2 vrátane ........................... 60,- €
    - od 15 m2 do 40m2 vrátane .........200,- €
    - nad 40 m2 ......................................430,- €
4. terénnych úprav .......... 16,50 €
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ...................... 100,- €
c/ Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ................ 20,- €

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:
a/ na stavby na bývanie
    1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa PD do 600 m3 vrátane  pre
         - fyzickú osobu ......................... 16,50 €
         - právnickú osobu ..................   50,- €
       a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru pre FO aj PO ................ 10,- €
    2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa PD do 3000 m3 vrátane ....... 400,- €
        - a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného prietoru ........................ 100,- €
b/ na stavby na individuálnu rekreáciu /rekreačné chaty,domy a záhradkárske chaty/
      1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane .................... 23,- €
      2. ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane ................ 33,- €
      3. ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80 m2vrátane ................. 66,-  €
c/ na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
     1. rodinný dom ......................... 50,- €
     2. bytový dom ...........................400,- €
     3. stavba na individuálnu rekreáciu ............. 50,- €
d/ na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .......... 15,-€
e/ na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ......................... 15,- €
f/ na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d/ a e/ ....................... 15,- €
g/ nalíniové stavby za každých začatých 100 m ........................... 10,- €
h/ na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou /napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd/ pre PO ......................... 30,- €
i/ na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb s obostavaným prietorom podľa PD do 3000 m3 vrátane .................... 500,- €
   - a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru ....................... 150,- €

 


 

dnes je: 26.4.2019

meniny má: Jaroslava

Vývoz odpadu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka