Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce ĽudovítováHľadať
 
 

Správne poplatky

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov platný od 01.01.2019 podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Položka VŠEOBECNÁ SPRÁVA

 suma EUR

Položka 2  
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschov, za každú aj začatú stranu    2,00 €
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku.    2,00 €
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.    
 
 
Poznámky
Poplatok podľa písmen a) a c) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
 
Položka 3  
1.Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
   2,00 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpno-predajných zmluvách medzi vlastníkmi a SPF alebo
správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním
o pozemkových úpravách.
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.
 
Položka 8  
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)    5,00 €
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitým zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.    
 
Zákon č.448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách  
Položka 9  
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva  
1. fyzická osoba    16,50 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie  165,50 €
Položka PÔDOHOSPODÁRSTVO  
Položka 38  
Vydanie rybárskeho lístka
a) Týždenný
   1,50 €
b) Mesačný     3,00 €
c) Ročný     7,00 €
d) Trojročný   17,00 €
Oslobodenie:
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
Od poplatku tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.
 
Položka STAVEBNÁ SPRÁVA  
Položka 59  
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia  
1. pre fyzickú osobu   40,00 €
2. pre právnickú osobu 100,00 €
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby   20,00 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie , ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.    
 
 
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.  
Položka 60  
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)  
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu
  50,00 €
2. na stavbu bytového domu 200,00 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
  25,00 €
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2   50,00 €
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu
  35,00 €
2. bytových domov 100,00 €
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
  30,00 €
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodovú sieť   30,00 €
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne. odpad. vôd, jazierka   30,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská   30,00 €
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuch., bazény, sklady   30,00 €
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
  50,00 €
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť   50,00 €
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odap. vôd, jazierka   50,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská   50,00 €
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady   50,00 €
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)   20,00 €
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000€ vrátane
100,00 €
nad 50 000€ do 100 000€ vrátane 200,00 €
nad 100 000€ do 500 000€ vrátane 400,00 €
nad 500 000€ do 1 000 000€ vrátane 600,00 €
nad 1 000 000€ do 10 000 000€ vrátane 800,00 €
nad 10 000 000€ 1000,00       €
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby   50,00 €
i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2   60,00 €
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia 20 m2 150,00 €
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmen g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 
Poznámky
Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok a všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok písmena a).
Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 3.Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako nebytová výstavba.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č.50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 
Položka 60a  
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre 1.právnickú osobu 100,00 €
2. fyzickú osobu   30,00 €
b) Žiadosť o zmenu doby trvania
1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2
  60,00€
2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2    150,00 €
c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre 1.právnickú osobu   50,00 €
2.fyzickú osobu   20,00 €
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako ako 3 m2   30,00 €
e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre 1.právnickú osobu   30,00 €
2.fyzickú osobu   10,00 €
f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia   80,00 €
g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby   10,00 €
h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe   30,00 €
i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby   10,00 €
Oslobodenie
1.) Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s tažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2.) Od poplatku podľa písmen d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
 
Položka 61  
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1.októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby- trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60  
Položka 62  
a) Žiadosť povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60
  30,00 €
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre právnickú osobu   50,00 €
pre fyzickú osobu   20,00 €
3.terénnych úprav pre právnickú osobu 100,00 €
fyzickú osobu   20,00 €
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 100,00 €
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia      20,00 €
Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku tu platí podobne ako v položke 59.
Od poplatku podľa písmen b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 
Položka 62a    
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb 1.rodinný dom

  35,00 €
2.bytový dom 120,00 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
  25,00 €
2.ak zastavaná plocha presahuje 25 m2   50,00 €
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenia 1.rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu   25,00 €
2.bytových domov   50,00 €
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1.garáže s jedným alebo dvoma miestami
  20,00 €
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť   20,00 €
3.na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne. odpad. vôd, jazierka   20,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská   20,00 €
5.na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady   20,00 €

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám                                                      1.garáže s jedným alebo dvoma miestami

2.na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sie 

3.na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne.           odpad. vôd, jazierka  

4.na spevnené plochy a parkoviská

5.na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady 

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)         20,00 €

  30,00 €
g) na ostatné neuvedené stavby na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000€ vrátane 60,00 €  
nad 50 000€ do 100 000€ vrátane 120,00 €
nad 100 000€ do 500 000€ vrátane 250,00 €
nad 500 000€ do 1 000 000€ vrátane 400,00 €
nad 1 000 000€ do 10 000 000€ vrátane 530,00 €
nad 10 000 000€ 660,00 €
h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia reklamná plocha je väčšia ako 20 m2      50,00 €
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s tažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmen g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 
Poznámky
Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok (písmená a) a b)
Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 3.Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4.Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 
Položka 82  
Povolenie za zvláštne užívanie 25af)  
c) miestnych komunikácií  80,00 €
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky
V závislosti od rozsahu doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
 
Položka 83  
e) Povolenie uzávierky prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií  70,00 € 
f) povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I,  II, III. triedy a miestnych komunikácií  40,00 €
Položka 84  
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II.,III. triedy      75,00 €
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu  40,00 €
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť.
V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
 
Poznámky
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.
 
Položka 85  
c) povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti  30,00 €
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť, alebo odpustiť.    
 
Poznámky
Poznámka 1.k položke 84 tu platí obdobne.
 
Položka 142  
a)Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie     6,50 €
b)Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka    1,50 €
 
  1,50 €
Položka 160  
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 36p) – Zákon č.543/2007 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
1.fyzická osoba
 10,00 €
2.právnická osoba, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100,00 €
   

 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Vývoz odpadu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka