Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce ĽudovítováHľadať
 
 

Štatút obce

Štatút obce Ľudovítová

Obecné zastupiteľstvo v Ľudovítovej na základe č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a novely zákona č. 102/2010 Z.z.

VYDÁVA NOVELU ŠTATÚTU OBCE ĽUDOVÍTOVÁ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1/ Štatút obce Ľudovítová upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, základné zásady hospodárenia a financovanie, nakladanie s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej správy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

2/ Štatút obce Ľudovítová je základným normatívno – právnym a organizačným predpisom obce.

PRVÁ ČASŤ

Postavenie obce
§ 1

1/ Obec Ľudovítová je samostatný správny celok /územný/ Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý alebo prechodný pobyt. Je právnickou osobou , ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.

2/ Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

3/ Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

4/ Obec má svoje symboly a právo ich používať.

§ 2
Územie obce

1/ Obec Ľudovítová bola do roku 1960 samostatnou obcou, v roku 1960 bola integrovaná do obce Výčapy – Opatovce a od 1.12.1994 na základe rozhodnutia vlády SR č. 1011 zo dňa 29.9.1994 po predchádzajúcom referende bola od obce Výčapy – Opatovce odčlenená.

2/ Územie obce Ľudovítová tvorí katastrálne územie č. 870773 s rozlohou 1 877 728 m2.

§3
Obyvatelia obce

1/ Obyvateľom obce je občan , ktorý je v nej prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt.

2/ Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä :
a/ voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce
b/ hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce /miestne referendum/
c/ zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor.
d/ obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce
e/ používať obvyklým spôsobom obecné zariadenie a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely
f/ požadovať ochranu svojej osoby a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci
g/ požadovať pomoc v čase náhlej núdze

3/ Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný :
a/ ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce
b/ podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci
c/ napomáhať, udržiavať poriadok v obci
d/ poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci

4/ Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu, alebo inú materiálnu pomoc.

5/ Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto :
a/ má na území obce nehnuteľný majetok, alebo v obci trvale pracuje a platí miestnu daň, alebo miestny poplatok
b/ zdržuje sa v obci a je v obci prihlásený na prechodný pobyt
c/ má čestné občianstvo obce

Samospráva obce
§4

1/ Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti , ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon , ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

2/ Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce :
a/ orgánmi obce
b/ miestnym referendom
c/ zhromaždením obyvateľov obce

3/ Obec pri výkone samosprávy najmä
a/ vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania.
b/ zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce
c/ rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu
d/ usmerňuje ekonomickú činnosť v obci , a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas , záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci
e/ utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné , finančné , personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f/ zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych , športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
g/ zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene 
a verejného osvetlenia, zásobovania vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu
h/ utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.
i/ plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská.
j/ obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci.
k/ vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce
l/ zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia
m/ organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce
n/ zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
o/ zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt
p/ plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu
r/ vykonáva osvedčenie listín a podpisov na listinách
s/ vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny

4/ Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce

5/ Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami , s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

§ 5
Vzťah štátu a obce

1/ Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne finančné a iné materiálne prostriedky.

2/ Obec podlieha dozoru štátu vymedzenom osobitnými zákonmi

3/ V záujme plnenia úloh obce spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obciam pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave pracovníkov obce a poslancov OcZ. Obec poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konanie v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

4/ Spor z verejnoprávnej zmluvy medzi štátom a obcou , ako aj medzi obcami , rozhoduje súd.

 


§ 6
Všeobecne záväzné nariadenie obce


1/ Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia : nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

2/ Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy , môže vydávať nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom , so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

3/ Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

4/ Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronickej alebo ústnej do zápisnice na obecnom úrade. Podmienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať , a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

5/ V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis. Na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.

6/ Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovela alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

7/ Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

8/ Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní: účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti . V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia , ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

9/ Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti , okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

10/ Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

§7
Financovanie obce

1/ Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov. Vlastnými príjmami obce Ľudovítová sú najmä :
a/ príjmy z majetku obce
b/ výnos daní obecných podnikov a iných právnických osôb obce
c/ príjmy z miestnych daní a poplatkov
d/ výnos pokút za priestupky
e/ výnos dobrovoľných zbierok a dobrovoľné príspevky a dary od FO a PO
f/ príjmy z obligácií
g/ príjmy z úverov a pôžičiek
h/ iné príjmy

2/ Na plnenie rozvojového programu obce alebo inej úlohy, na ktorej má štát záujem , sa obci poskytne účelová štátna dotácia

3/ Obci, ktorej vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno poskytovať neúčelovú štátnu dotáciu podľa normatív určeného vládou

4/ Na plnenie svojich úloh obec môže zriadiť účelové obecné fondy alebo spoločný regionálny alebo záujmový fond

5/ Svoje úlohy môže financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, s PO alebo FO.

6/ Obec bude využívať ekonomické nástroje /dane, poplatky a iné/ aj ako účinné regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.

§8
Majetok obce

1/ Majetkom obce Ľudovítová sú veci vo vlastníctve obce, majetkové práva obce a majetkové práva PO založených obcou.

2/ Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

3/ Majetok obce možno používať najmä pre verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samospráva obce.

4/ Majetok obce , ktorý slúži pre verejné účely /najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá/, je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať , ak jeho používanie obec neobmedzila. Jeho správa a údržba je povinnosťou obce a je financovaná z rozpočtu obce. Za jeho používanie možno vyberať miestne poplatky a verejné dávky, ak to pripúšťa osobitný predpis.

5/ Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ /podstata/ pre obecné podniky alebo pre inú formu podnikateľskej činnosti.

6/ Majetok obce určený na výkon samospráva obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť orgánov obce. Jeho správa a údržba je povinnosťou obce a je financovaná z rozpočtu obce alebo z účelového obecného fondu. Na jeho údržbu, zveľaďovanie a rozmnožovanie možno organizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru.

§9
Rozpočet obce

1/ Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

2/ Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, to platí aj o záverečnom účte obce ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

3/ Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

4/ Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú uzávierku obce overuje auditor. Auditor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.

5/ Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.

 

DRUHÁ ČASŤ

Orgány obce

§ 10
Základné ustanovenie

1/ Orgánmi obce sú :
a/ obecné zastupiteľstvo
b/ starosta obce

2/ Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce, môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.


§11
Obecné zastupiteľstvo

1/ Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

2/ Funkcia poslanca je nezlučiteľná z funkciou :
a/ starostu
b/ zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
c/ štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený
d/ podľa osobitného zákona

3/ Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom štátu, ktorý užíva , schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b/ schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu, v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta
c/ schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
d/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok
e/ určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
f/ vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce
g/ uznášať sa na nariadeniach
h/ schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods.1,
i/ určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu , zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j/ voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce , určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k/ schvaľovať štatút obce , rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l/ zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich ( riaditeľov ), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m/ schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n/ zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o/ udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenanie a ceny
p/ ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce
 

§ 11a

1/ Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o
a/ zlúčenie obcí , rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce
b/ odvolanie starostu ( § 13a ods.3)
c/ petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov

2/ Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa odseku 1 písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenie uvedené v tomto zákone.

3/ Petíciu podľa odseku 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta , starosta neoveruje petíciu podanú podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom a ak ide o rozdelenie obce, aj náležitosti podľa odseku 2, obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci, to platí aj v prípade petície podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu

4/ Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce

5/ Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 4 tak , aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.

6/ Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.

7/ Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka, oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci , ako aj spôsobom v obci obvyklým.

8/ výsledky miestneho referenda sú platné , ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

9/ Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.
 

§ 11b

Zhromaždenie obyvateľov obce

Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

§ 12

Rokovanie obecného zastupiteľstva

1/ Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

2/ Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten , kto zvolal obecné zastupiteľstvo.

3/ Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15 . pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie, Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu , ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

4/ Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

5/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

6/ Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnute obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

7/ Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

8/ Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený , jeho stanovisko.

9/ Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, to neplatí , ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva :
a/ použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
b/ nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám

10/ Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády a lebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce

11/ Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom

12/ Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Starosta
§13

1/ Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

2/ Starosta skladá sľub , ktorý znie : „ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky , ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. „

3/ Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou :
a/ poslanca
b/ zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
c/ štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený
d/ predsedu samosprávneho kraja
e/ vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy
f/ podľa osobitného zákona

4/ Starosta
a/ zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b/ vykonáva obecnú správu
c/ zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
d/ vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu
e/ rozhoduje vo všetkých veciach správa obce , ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu

5/ Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach , právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

6/ Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11

7/ Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu

8/ Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený , môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

9/ Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur, ak :
a/ poruší nariadenie
b/ neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest
c/ nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti

10/ Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa , keď sa obec dozvedela o tom, kto sa konania podľa odseku 8 dopustil , najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos pokút je príjmom obce.

11/ Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.

12/ Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.


§ 13a

1/ Mandát starostu zaniká
a/ odmietnutím sľubu alebo zložením s výhradou
b/ uplynutím funkčného obdobia
c/ vzdaním sa mandátu
d/ právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
e/ pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony
f/ vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu , ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu
g/ zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu
h/ v prípadoch podľa § 13 ods. 3 , ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i/ smrťou
j/ zrušením obce

2/ Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

3/ Obecné zastupiteľstvo
a/ vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu , ak :
1. o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov
2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.
b/ môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

4/ O návrhu podľa odseku 3 písm. a) druhého bodu rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov

5/ Starosta je povinný skutočnosti podľa odseku 1 písm. d),g) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.

§ 13b
Zastupovanie starostu

1/ Starostu zastupuje zástupca starostu , ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starostu do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať . Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

2/ Ak je v obci zriadená obecná rad , zástupca starostu je jej členom.

3/ Zástupca starostu zatupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

4/ Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia ( §13a ods. 1 písm. c) až i) v plnom rozsahu zástupcu starostu, ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

5/ Zástupcovia starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.


§ 16
Obecný úrad

1/ Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
a/ zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
b/ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií
c/ vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce
d/ vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce

2/ Prácu obecného úradu riadi starosta

3/ V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu

4/ Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu


Hlavný kontrolór
§ 18
Postavenie hlavného kontrolóra

1/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členov riadiacich , kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu činnosť, alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

2/ Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou :
a/ poslanca
b/ starostu
c/ člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec
d/ iného zamestnanca obce
e/ podľa osobitného zákona


§ 18a
Predpoklady na výkon funkcie,
voľba a skončenie výkonu funkcie

1/ Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené úplné stredné vzdelanie.

2/ Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je výpis z registra trestov , nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.

3/ Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.

4/ Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a) b) alebo d), vyhlási zastupiteľstvo nové voľby kontrolóra tak ,aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra

5/ Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom. Ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

6/ Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

7/ Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

8/ Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká
a/ vzdaním sa funkcie
b/odvolaním z funkcie
c/ uplynutím jeho funkčného obdobia
d/ smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho
e/ dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená
f/ dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin , ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený ods.
g/ dňom keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2

9/ Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie , ak
a/ opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca
b/ hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom.
c/ uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

10/ Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov


§ 18c
Plat hlavného kontrolóra

1/ Plat hlavného kontrolóra je priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach
a/ do 500 obyvateľov .................................1,15

2/ ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určí podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky pracovného času

3/ Ak hlavný kontrolór obce vykonáva činnosť pre viaceré obce , každá obec mu určí plat podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky dohodnutého pracovného času.

4/ Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore

5/ Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.

6/ Na základe dohody obcí môžu obecné zastupiteľstvá schváliť mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť pre viaceré obce, až do výšky 30% z jeho mesačného platu určeného podľa odseku 3.

§ 18d
Rozsah kontrolnej činnosti

1/ Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi

2/ Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha
a/ obecný úrad
b/ rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
c/ právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d/ osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,

3/ Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach , právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.


§ 18e
Pravidlá kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.


§ 18f
Úlohy hlavného kontrolóra

1/ Hlavný kontrolór
a/ vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d
b/ predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti , ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
d/ predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
e/ predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
f/ spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g/ vybavuje sťažnosti , ak tak ustanovuje osobitný zákon
h/ je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
i/ plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

2/ Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom

3/ Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

4/ Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancov alebo starostovi.


TRETIA ČASŤ

Združovanie obcí

1/ Obec Ľudovítová sa môže spájať s inými obcami vo vlastnom záujme.


ŠTVRTÁ ČASŤ

Poslanci
§ 25
Povinnosti a oprávnenia poslancov

1/ Poslanec je povinný najmä
a/ zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b/ zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov , do ktorých bol zvolený,
c/ dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
d/ obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov

2/ Mandát poslanca zaniká
a/ odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b/ uplynutím funkčného obdobia
c/ vzdaním sa mandátu
d/ právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e/ pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony
f/ zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu
g/ ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
h/ v prípadoch podľa § 11 ods. 2,
i/ zrušením obce alebo
j/ smrťou
Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne , pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

3/ Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 písm. d,) f), a h), bezodkladne písomne oznámiť obci.

4/ Poslanec je oprávnený najmä
a/ predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy
b/ interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce
c/ požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti
d/ požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb , ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť , vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e/ zúčastňovať sa na previerkach , na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení , ktoré uskutočňujú orgány obce
f/ požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

5/ Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli , podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

6/ Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov ; to platí aj o členoch komisií , ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom , ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere obec poskytuje náhradu ušlého.

7/ Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

8/ Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobe plne uvoľnený zo zamestnania patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

9/Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobe plne uvoľnený zo zamestnania patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

10/ Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.


§ 26

Poslanec skladá sľub, ktorý znie : „ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. „

 

PIATA ČASŤ

Záverečné ustanovenie

1/ Na výkon všeobecného dozoru nad dôsledným vykonávaním a zachovávaním zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov sa vzťahujú všeobecné predpisy o výkone prokurátorského dozoru.

2/ Štatút obce Ľudovítová je základnou pevnou normou obce. Všetky VZN obce, uznesenia OcZ a iné nariadenia obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

3/ Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje OcZ 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

4/ Štatút obce nadobúda účinnosť dňom podpisu tohto uznesenia starostom obce.

5/ Štatút obce Ľudovítová bol schválený uznesením č. 31/2010 zo dňa 4.06.2010, počtom hlasov 4.

 

 

........................................
Ing. Ľubomír Horák
Starosta obce
 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Vývoz odpadu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka