Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce ĽudovítováHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľudovítová o chove domácich a úžitkových zvierat

Schválené: 11.11.2008

Účinnosť: 27.11.2008

Obecné zastupiteľstvo v Ľudovítovej na základe § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 odst. 11 cit. zákona vydáva pre kat. územie obce Ľudovítová

všeobecne záväzné nariadenie

o podmienkach chovu, držania a manipulácie
s domácimi a úžitkovými zvieratami
na území obce Ľudovítová

Prvá časť

§1

Všeobecné ustanovenie

 1. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť a regulovať chov domácich a úžitkových zvierat, zabezpečiť čistotu v obci a tiež bezpečnosť obyvateľov obce a cestnej premávky v kat. území obce Ľudovítová.
 2. Účelom tohto nariadenia je tiež zlepšenie podmienok života obyvateľov obce, nerušeného užívania bytov a ich spoločenských zariadení a priestorov a tiež zlepšenie hygieny v obytných, medziblokových priestoroch a na verejných priestranstvách.
 3. Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj chovaných zvierat a zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí a úrazov.

§ 2

Základné ustanovenie

 1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Ľudovítová.
 2. Na území obce možno chovať a držať domáce a úžitkové zvieratá len ak sa budú dodržiavať platné zdravotné, veterinárne a stavebné predpisy a len ak sa zachovajú obmedzenia uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení.
 3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na zvieratá chránené zákonom.
 4. Predaj zvierat v predajných zariadeniach je možný iba po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy obce. ( Pri predaji psov, mačiek, králikov a kožušinových zvierat sa vyžaduje veterinárne osvedčenie.)
 5. Za chov domácich a úžitkových zvierat sa považuje aj chov na podnikateľské a iné zárobkové účely.

§ 3

Základné pojmy

 1. Chovateľom pre účely tohto nariadenia rozumieme každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá hoci len prechodne, chová zviera alebo zvieratá.
 2. Majiteľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie fyzická alebo prácnická osoba, ktorá je vlastníkom vieraťa.
 3. Úžitkovými zieratami sú pre účely tohto nariadenia zvieratá chované na hospodárske účely, najmä na získanie živočíšnych  produktov alebo prácu.
 4. Držiteľom pre účely tohto nariadenia rozumieme zodpovednú osobu manipulujúcu so zvieraťom alebo toho u koho sa zviera nachádza prechodne.
 5. Pre účely tohto nariadenia kategorizujeme zvieratá takto:
 • Úžitkové: kôň, ovce, kozy, rožný statok
 • Úžitkové malé a drobné: hydina všetkého druhu, králiky, holuby, slimáky a včely
 • Úžitkové kožušinové: nutrie, norky, líšky, činčily
 • Domáce: psi, mačky, malé hlodavce, vtáky, obojživelníky, plazy

§ 4

Úplný zákon chovu a držania zvierat

 1. Na celom území obce sa zakazuje:
  a. Chov voľne žijúcich zvierat
  b. Cudzokrajných exotických zvierat okrem týcht, ktoré možno kúpiť v predajných zariadeniach k tomuto určených.
   
 2. V intraviláne obce sa zakazuje:

          a. Zmluvný chov úžitkových zvierat.

Druhá časť

Podmienky pre chov a držanie zvierat

§ 5

Územné podmienky

 1. Chovať a držať zvieratá je povolené len tam, kde je možné dodržať diferenciáciu obatnej a hospodárskej prevádzky, hygienické zásady a všeobecné záväzné právne predpisy.
 2. Objekty na chov a držanie zvierat musia byť situované tak, aby nenarušovali obytnosť a hygienickú nezávislosť obytného prostredia. Musia byť oddelené od obytného prostredia a priestoru a nesmú byť orientované do verejných priestranstiev. Prístup k hospodárskym objektom nesmie narušovať vlastné obytné prostredie.
 3. Chovať a držať psov a mačky je možné na celom území obce za predpokladu dodržiavania základných hygienických podmienok, pravidiel občianskeho spolunažívania a príslušného povolenie orgánu samosprávy.

Je zakázané akékoľvek umiestnenie chovu zvierat na verejné priestranstvo.

 

§ 6

Technické a hygienické podmienky

 1. Zvieratá je možné chovať v prostredí a za pdomienok, ktoré umožňujú prirodzené využitie ich produkžných a reprodukčných schopností a výrobu zdravotne nezávadných živočíšnych produktov, najmä ich riadne ošetrovať, poskytovať im vhodnú výživu, využívať ich spôsobom zodpovedajúcim ich druhu a kategórií a sledovať ich zdravotný stav.
 2. Chovatelia úžitkových zvierat, psov, mačiek a ostatných zvierat sú povinní dodržiavať opatrenia určené na predchádzanie vzniku, zdolávanie a zamedzenie šírenia nákaz hromadných ochorení zvierat a chorôb prenostných zo zvierat na človeka a naopak.
 3. Úžitkové zvieratá, psy, mačky a ostatné zvieratá sa nesmú týrať a to ani hladom , zlým zaobchádzaním prípadne nedodržiavaním ostatných technických a hygienických podmienok, uvedených v tomto nariadení.
 4. Úžitkové zvieratá, psy, mačky a ostatné zvieratá je možné na území obce chovať len v objektoch na tento účel výlučne zriadených, zodpovadajúcich technickým a hygienickým normám a v súlade s príslušnými stavebnými predpismi.
 5. Je zakázané chovať a držať akékoľvek zvieratá v školách a v domoch, kde sú spoločné zariadenia pre deti (napr. základné školy, ihriská a pod.) v závodnoch verejného a spoločného stravovania, potravinárskej výroby, v obchodoch s potravinami, v zdravotníckych zariadeniach, vo verejných spoločných ubytovacích zariadeniach a prevádzkarniach poskytujúcich osobné služby a na cintoríne. Tento zákaz sa vzťahuje aj na byty, ktoré týmito zariadeniami, ubytovňami, závodmi a prevádzkarniami bezprostrene súvisia, resp. ich vzdialenosť je najmenej 50 m.
 6. Zároveň musia byť splnené osobitné podmienky stanovené právnou úpravou.

 

Tretia časť

Práva a povinnosti chovateľov a držiteľov zvierat 

§7

 1. Chovatelia, resp. držitelia nesmú vodiť zviera:
  a. na detské ihrisko,
  b. na kúpaliská a pláže,
  c. na iné štadióny a iné verejné športoviská,
  d. na cintoríny,
  e. na miesta označené zákazom: ZÁKAZ  VODIŤ  PSOV.

Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na zvieratá , ktoré priviedli na športové ihrisko za účelom športového výkonu v rámci verejného športového podujatia.

Tieto prípady sa nevzťahujú na psov ozbrojených zložiek a miestnej polície pri výkione služobných povinností a na psov vodiacich nevidiacich občanov.

  2.     Na verejné priestranstvá, ulice, do verejných budov, dopravných prostriedkov a do spoločných prostriedkov:

          a. je zakázané vodiť úžitkové zvieratá,

          b. je povolené vodiť a nosiť zvieratá len pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

              - pes musí mať nasadený náhubok a musí byť na vôdzke,

              - ostatné vzieratá možno prepravovať v prepravných nádobách alebo taškách tak, aby neo-

                hrozovali a neznepríjemňovali okolie

         c. je prísne zakázané prevádzkovať chov úžitkových zvierat na verejných priestranstvách.

  3.     Chovateľ, resp. držiteľ psa je povinný:

         a. pri vedení psa alebo psov mimo pozemku patriacemu majiteľovi, zabezpečiť, aby každý pes mal na obojku umiestnenú evidenčnú známku.

         b.v prípade požiadavky kontrolného orgánu samosprávy obce a pod. preukázať sa občiankym preukazom, prípadne očkovacím preukazom alebo dokladom o zaplatení poplatku za chov,

         c. zabezpečiť, aby zvieratá nespôsobovalo fyzické napadnutie alebo ho nepoužili na zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedná o psa pri výkone strážnej služby alebo pri použití na výkon služobných povinností psov ozbrojených zborov polície,

         d. zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie (hluk, špina, zápach)

         e. dbať na ochranu zvieraťa, jeho riadnu výživu a čistotu,

         f. výcvik zvierat robiť len v priestoroch a na miestach na to určených

         g. na miestach verejnosti prístupných bezpedkladne odstrániť výkaly, zvierat - v prípade psov je povinný trus umiestniť do igelitového vrecúška a následne do odpadkovej nádoby tak, aby nedochádzalo k úniku pachu z trusu do okolia

         h. mimo svojho súkromného pozemku a majetku mať psa vždy s košíkom na obojku, a pod priamych dohľadom

  4.     Chovateľom sa zakazuje:

         a. opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho,

         b. štvať zvieratá proti sebe, organizovať zápasy medzi nimi, pri ktorých sú vystavené bolesti, utrpeniu alebo usmrteniu

         c. spôsobovať zvieraťu bolesť, utrpenie, poranenie s následkom úhynu hoci aj z nedbalosti

         d. uhynutie zvierat (okrem spevavcov a malých hlodavcocv) umiestňovať do smetných nádob, kontajnerov na odpad, zakopávať alebo inak nepovolene ich odstraňovať

  5.     Chovateľ zodpovedá za škody spôsobené zvietaťom.

Nie je dovolené psa zakopať v blízkosti obytných domov, na verejných priestranstvách, ale len na miestach k tomu určených.

§ 8

Chov včiel

 1. chov včiel je ožné zriadiť len v primeranom množstve a tak, aby neohrozoval v susedstve bývajúcich občanov
  a. na dvore a spoločne užívanej záhrade obytných domov zriadiť včelárstvo je možné iba so súhlasom všetkých nájomníkov (majiteľov) bytov

  b. v sporných prípadoch rozhodne Obecný úrad
   
 2. Včelárstvo musí byť od susedných nehnuteľností vzdialené 5m od verejných a iných používaných ciest 10 m.

§9

Chov holubov

 1. Holuby je zakázané chovať v obytných domoch a bytoch. Holubník možno postaviť od obytného objektu vo vzdialenosti najmenej 20 m.
 2. V historických častiach obce je zakázaný chov holubov.

§ 10

Chov mačiek

Chov mačiek sa povoľuje len v súkromných domoch. V bytoch so spoločnou chodbou a spoločných príslušenstvom len so súhlasom bezprostredných úžívateľľských bytov (susedov, nájomníkov).

 Štvrtá časť

Spoločné a záväzné ustanovenia

 § 11

 1. O chove zvierat uvedených v tomto štatúte rozhoduje po predchádzajúcich vyjadrení orgánov hygienickej a veterinárnej služby obecný úrad.
 2. Ustanovenia tohto nariadenia pri dodržaní veterinárno zdravotných predpisov sa nevzťaqhujú na príslušné atrakcie cirkusantov, výstavu zvierat, konské preteky  a chov zvierat ozbrojených zborov,
 3. K usporiadaniu výstav, k umiestneniu cirkusu a zverincov sa musí vyžiadať súhlas príslušného úradu životného prostredia a veterinárnej služby.
 4. Nedodržanie tohto nariadenia bude psotihovaná v právnom konaní.

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Ľudovítova , dňa 11.11.2008.

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadonbúda účinnosť dňom 27.11.2008.

 

V Ľudovítovej, 27.11.2008

 

 

 

                                                                                         Ing. Ľubomír Horák

                                                                                              starosta obce

 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Vývoz odpadu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka