Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce ĽudovítováHľadať
 
 

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie obce Ľudovítová o miestnych poplatkoch za vývoz a spracovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce Ľudovítová.

Schválené: 16.11.2013

Účinnosť: 1.1.2013

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

I.
Predmet poplatku

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad platí za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý vzniká na území obce Ľudovítová

II.
Poplatník

Poplatok za komunálne odpady platí poplatník :
a) fyzická osoba  - občan, pričom občan je poplatníkom za komunálne odpady ak má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Poplatníkom je aj občan, ktorý nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt, ale v obci je vlastníkom nejakej nehnuteľnosti, čiže danú nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.
b) právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území obce, pričom táto PO neužíva danú nehnuteľnosť na podnikanie. (napr. školy, orgány štátnej správy a pod...)
c) podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť na účel podnikania ( napr. rôzne firmy, ako aj fyzické osoby – podnikatelia )

III.
Platiteľ poplatku

1. Platiteľom poplatku je :
a) v prípade nehnuteľností určených na bývanie v správe správcovského subjektu / bytové družstvo/ správca nehnuteľností. V ostatných prípadoch vlastník.
b) u nehnuteľností využívaných na podnikateľské účely, ktorých vlastníkom nie je obec alebo štát vždy podnikateľský subjekt, ktorý nehnuteľnosť užíva.
c) u nehnuteľnosti, ktorá je z časti využívaná na bývanie a z časti na podnikanie platiteľ poplatku je určený
d) u nehnuteľností využívaných na iné účely ako na bývanie a podnikanie, ktoré nie sú vo vlastníctve obce alebo štátu jej užívateľ
e) ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve štátu alebo obce, je platiteľom správca

2. Ak nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec.


IV.
Poplatková povinnosť

Poplatková povinnosť vzniká dňom:
1. pre fyzickú osobu – občana
- dňom vzniku trvalého pobytu v obci
- dňom vzniku prechodného pobytu v obci
- dňom vzniku práva užívať byt
- dňom vzniku práva užívať nebytový priestor
- dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou
- dňom vzniku práva užívať záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast
- dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku alebo pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
2. pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom :
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť a je nehnuteľnosť takáto PO oprávnená
      užívať alebo ju užíva na iný účel ako je podnikanie
3. pre podnikateľa ( právnickú alebo fyzickú osobu ) :
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania


V.
Sadzba poplatku

1. Sadzba poplatku sa stanovuje od 1.1. 2013 vo výške 17 eur na osobu a rok.
2. Koeficient pre podnikateľov sa stanovuje vo výške 1,5 výšky poplatku
3. pre zamestnancov PO sa stanovuje koeficient 0,5 výšky poplatku
4. koeficient pre študentov , ktorý študujú na stredných alebo vysokých školách v zahraničí alebo mimo regiónu sa stanovuje vo výške 0,5 zvyšky poplatku
5. poplatok sa bude každý rok upravovať podľa potreby a nákladov za vývoz a spracovanie komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov


VI.
Určenie poplatku

1. Fyzické osoby – obyvatelia
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých užíva nehnuteľnosť
2. Právnické osoby a podnikatelia
a) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní určeného obdobia a ukazovateľa dennej produkcie
3. ukazovateľ dennej produkcie – priemerný počet zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt vynásobený koeficientom
4. určené obdobie je jeden kalendárny rok

 


VII.
Ohlasovacia povinnosť

1. Platiteľ je povinný obci Ľudovítová  podať priznanie k poplatku v termíne do 31.01. kalendárneho roku.
2. Platiteľ je povinný oznámiť správcovi poplatku v priebehu zdaňovacieho obdobia rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti


VIII.
Splatnosť poplatku

1. Platiteľ je povinný uhradiť poplatok do 30.03. bežného roku, za ktorý sa poplatok vyrubuje.
2. Poplatok sa platí :
- v hotovosti v pokladni obecného úradu Ľudovítová počas stránkových dní
- prevodom na číslo účtu 0949463001/5600 vedeného v PRIMA banke Slovensko
- poštová poukážka


IX.
Oslobodenie a úľavy


1. Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo poplatok odpustiť – viď §81 zák. č. 582/2004 Z.z.
2. O zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné požiadať písomne s odôvodnením a doložením dokladov preukazujúcich skutočnosti v lehote do 30.1. bežného roku za ktorý sa poplatok vyrubuje.


X.
Spoločné a záverečné ustanovenie

1. Podľa tohto VZN č. 3/2012 o miestnych poplatkoch za vývoz a spracovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sa posudzujú skutočnosti, ktoré nastanú po 01.01.2013
2. Toto VZN č. 3/2012 o miestnych poplatkoch bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Ľudovítovej dňa 16. novembra 2012
3. Toto VZN č. 3/2012 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013
4. Týmto VZN sa ruší VZN 3/2011 zo dňa 23.10.2011


                                                                                                            ...........................................
                                                                                                                Ing. Ľubomír Horák
                                                                                                                   Starosta obce

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Vývoz odpadu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka