Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce ĽudovítováHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľudovítová o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

Schválené: 11.6.2012

Účinnosť: 1.7.2012

Obecné zastupiteľstvo v obci Ľudovítová v zmysle ustanovení § 6 a 11 ods 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov a zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia

o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.

 

§1
Úvodné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN ) upravuje parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Ľudovítová
2. Pre účely tohto VZN sa rozumie :
      a/ verejným priestranstvom – časť územia obce, ktorá svojim charakterom je určená 
      na všeobecné užívanie alebo inak slúži všeobecnej potrebe – cesty, miestne 
      komunikácie, chodníky, námestia, parkoviská, plochy parkov, spevnené plochy,
      verejná zeleň, ktoré nie sú vo vlastníctve obce Ľudovítová
      b/ miestnou komunikáciou – všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obce a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií,
c/ parkovanie – státie, umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie /napr. počas doby nákupu, návštevy, zamestnania, naloženia alebo vyloženia nákupu/. Parkovanie v závislosti na dĺžke jeho trvania môže byť krátkodobé ( do dvoch hodín trvania ) alebo dlhodobé ( nad dve hodiny trvania ), osobitným prípadom dlhodobého parkovania je odstavenie vozidla,
d/ odstavenie – umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie počas doby, keď sa nepoužíva ( spravidla odstavenie vozidla v mieste bydliska ),
e/ zastavenie – uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu,
f/ státie – uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie ako je čas povolený na zastavenie,
g/ vozidlo – dopravný prostriedok pohybujúci sa na kolesách alebo pásoch po súši
( motorové vozidlo a prípojné vozidlo k nemu, nemotorové vozidlo) ,
h/ držiteľom vozidla – osoba zapísaná v osvedčení o evidencii ako držiteľ vozidla
i/  zvláštnym motorovým vozidlom – motorové vozidlo vyrobené na iné účely než na prevádzku na cestách , ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke. Ide najmä o poľnohospodársky a lesný traktor, samohybný poľnohospodársky a lesný stroj.
j/ starým vozidlom – vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom je vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

 

§ 2
Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách


1. Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci je povolené, ak to nevylučujú ustanovenia zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo iné ustanovenia tohto VZN.
2. Na verejnej zeleni, chodníkoch a nespevnených plochách , ktoré nie sú na tento účel určené je státie a odstavenie všetkých druhov vozidiel  z a k á z a n é.
3. Na parkovanie osobných motorových vozidiel slúžia v obci tieto druhy parkovacích a odstavných plôch:
a) parkovacie plochy bez vyznačenia parkovacích miest – pred Kultúrnym domom,
     Obecným úradom, a voľná plocha pred cintorínom
b) parkovacie miesta na vlastnom alebo prenajatom pozemku, ak to nevylučuje
      ustanovenie osobitného predpisu
4. Vodič nesmie zastaviť a stáť , kde by motocykel, motorové vozidlo alebo prípojné
      vozidlo boli prekážkou plynulého pohybu chodcov, to neplatí , ak ide o zastavenie
      a státie, ktoré nepresiahne tri minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí chodcov.

 

§ 3
Parkovanie motorových vozidiel


1. Na území obce Ľudovítová je zakázané dlhodobé neprerušované parkovanie (nad 24 hodín ) na verejnom priestranstve všetkým druhom motorových vozidiel do 3,5 tony vrátane osobných vozidiel. Dlhodobé neprerušované parkovanie môže obec povoliť v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti držiteľa vozidla podľa osobitného predpisu  (VZN o miestnych daniach a poplatkoch ).
2. Na území obce Ľudovítová je odstavenie a dlhodobé parkovanie na verejnom priestranstve zakázané všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, nákladným motorovým vozidlám, autobusom, prívesom, návesom, obytným vozidlám a dodávkovým vozidlám. Povolené je iba zastavenie nákladných vozidiel zabezpečujúcich zásobovanie na čas nevyhnutne potrebný k zloženiu a naloženiu tovaru a vozidiel stavebnej výroby na čas zodpovedajúci pracovnej dobe.
3. Všetci držitelia a prevádzkovatelia nákladných motorových vozidiel, špeciálnych vozidiel, mechanizmov a autobusov sú povinní zabezpečiť si parkovanie a odstavenie svojich vozidiel na vlastných alebo na tento účel zriadených alebo prenajatých priestoroch.
4. Autobusom zabezpečujúcim pravidelnú hromadnú prepravu osôb môže byť odstavenie a dlhodobé parkovanie povolené na osobitne vyhradených priestoroch na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti jeho držiteľa.
5. V obytnej zóne je zakázané odstavovať a parkovať motorové vozidlá, pripojené vozidlá, prívesy a návesy za nákladné motorové vozidlá, prípojné vozidlá za osobné automobily ( obytné a nákladné prívesy ) a za jednostopové motorové vozidlá.

 

§4
Odstavovanie dočasne vyradených a starých vozidiel na verejnom priestranstve


1. Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takéhoto vozidla z cesty alebo z iného verejného priestranstva do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak tak neurobí zabezpečí odstránenie vozidla správca cesty na náklady držiteľa vozidla.
2. Správca cesty môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste , vrátane chodníka , na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je : a/ ponechané na mieste , kde je zastavenie alebo státie zakázané ,  b/ bez pripevnenej tabuľky s ev. číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska, trvalého pobytu, alebo bez názvu a sídla držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku v cestnej premávke.
3. Staré vozidlo odstavené na verejnom priestranstve sa považuje za odpad a obec s ním naloží podľa ustanovení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
4. Obec Ľudovítová je vlastníkom miestnych komunikácií v zmysle § 3d ods. 3 zákona
      č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

 

§5
Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov pre vozidlá na verejných priestranstvách


Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov na verejnom priestranstve a ohradzovanie častí verejného priestranstva alebo parkovacích miest je zakázané.

§6
Podmienky prevádzky vozidiel

1. Okrem zákazov podľa platnej právnej úpravy o technickom stave vozidla je na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách zakázané : a/ jazdiť nadmerne znečisteným vozidlom alebo s vozidlom prepravujúcim náklad, ktorý znečisťuje miestnu komunikáciu, b/ prepravovať náklad nedostatočne zabezpečený proti rozprašovaniu, odkvapkávaniu alebo inak znečisťujúci miestnu komunikáciu, c/ státím vozidiel znemožňovať čistenie a údržbu komunikácií a verejných priestranstiev, odvoz komunálneho odpadu, znemožňovať bezpečný vjazd a výjazd na pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, d/ jazdiť po verejnej zeleni , zastaviť a stáť na nich, e/ vykonať údržbu a opravu motorových vozidiel, vrátane výmeny olejov, a doplňovania pohonných hmôt.
2. Ak vodič zistí závadu na technickom stave vozidla alebo na náklade, pri ktorom dôjde k znečisteniu miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva je povinný vzniknuté znečistenie bezodkladne odstrániť.

 

§7
Výnimky z povolania

1. Dočasnú výnimku z tohto VZN môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa udeliť obec po schválení obecným zastupiteľstvom
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje počas výkonu služby na vozidlá :
° Hasičského a záchranného zboru
° Rýchlej lekárskej pohotovostnej služby
° Policajného zboru SR
° Integrovaného záchranného systému
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré sú v činnosti pri údržbe, opravách
      a haváriách pozemných komunikácií, inžinierskych sietí a objektov

 

§8
Sankcie


1. Porušenie tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Za porušenie povinností uložených týmto VZN obec podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uloží pokutu vo výške 33,- EUR.
3. Správca komunikácie postupuje nasledovne
a. Písomné upozornenie
b. Uloženie pokuty
c. V prípade neodstránenia vozidla bude  vozidlo odtiahnuté odťahovou službou na náklady majiteľa

 

§9
Kontrolná činnosť

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva :
a/ policajný zbor SR
b/ starosta obce
c/ poslanci obecného zastupiteľstva
d/ poverený zamestnanec obce

 

§ 10
Záverečné ustanovenia


Obecné zastupiteľstvo v Ľudovítovej sa uznieslo na vydaní tohto VZN uznesením č. 10/2012 zo dňa 11. 06. 2012. Nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Ľudovítová.(t.j 01. 07. 2012)

                                                                                                          Ing. Ľubomír Horák
                                                                                                               Starosta obce

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Vývoz odpadu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka