Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce ĽudovítováHľadať
 
 

VZN

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku, Daň za psa na rok 2015

Schválené: 27.11.2014

Účinnosť: 1.1.2015

Obecné zastupiteľstvo obce Ľudovítová na základe §4 ods.3 písm. f),g),n) zákona SNR

Číslo 369/1990Z.b. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  ďalej zákona

SNR číslo 544/1990Z.b. o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

s použití §1 písm. b)bod 1 zákona SNR číslo 511/1992Z.b. o správe daní a poplatkov

a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších zmien a doplnkov

vydáva pre územie obce Ľudovítová

 

Všeobecné záväzné nariadenia

4/2014

O miestnych daniach a miestnom poplatku

Daň za psa na rok 2015

I.
Predmet dane

(1)Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou  alebo právnickou osobou.

(2)Predmetom dane za psa nie je

a)pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely

b)pes umiestnení v útulku zvierat

c)pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

II.

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

a)vlastníkom psa alebo

b)držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní

 

 

III.

 Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods.1, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

IV.

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

(1)Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

(2)Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 30.03. bežného roka.

(3)Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zaniknutie daňovej povinnosti neoznámi.

 

V.

Správca dane

Miestne príslušnou obcou je obec Ľudovítová.

 

 

 

VI.

Sadzba poplatku

                 1. Sa stanovuje vo výške 4,- eura za psa

2. poplatok sa bude každý rok upravovať podľa potreby obce Ľudovítová

 

VII.

Splatnosť poplatku

Platiteľ je povinný uhradiť poplatok do 30.03. bežného roku, za ktorý sa poplatok vyrubuje.
Poplatok sa platí:

-v hotovosti  v pokladni obecného úradu Ľudovítová počas stránkových dní

-prevodom na číslo účtu 0949463001/5600 vedeného v PRIMA banke Slovensko

-poštovou poukážkou

 

 

VIII.

Oslobodenie a úľavy

O zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné požiadať písomne s odôvodnením a doložením dokladov preukazujúcich  skutočnosti v lehote do 31.01. bežného roku za ktorý sa poplatok vyrubuje.

 

IX.

Spoločné a záverečné ustanovenia

Podľa tohto VZN č. 4/2014 o miestnych poplatkoch za psa sa posudzujú skutočnosti, ktoré nastanú po 01.01.2015
Toto VZN č. 4/2014 o miestnych poplatkoch za psa bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 27.11.2014 uznesením č. 24/2014
Toto VZN č. 4/2014 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015.
Týmto VZN č. 4/2014 sa ruší VZN č. 02/2013 zo dňa 13.12.2013 v časti o miestnom poplatku za psa.

 

 

 

 

 

Vyvesená dňa: .......................

Zvesené dňa:  ........................

Ing. Ľubomír Horák

Starosta obce

 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Vývoz odpadu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka