Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce ĽudovítováHľadať
 
 

VZN

VZN o miestnych daniach na území obce Ľudovítová

Účinnosť: 1.1.2014

VZN 4/2013
1. časť o miestnych daniach na území Obce Ľudovítová
Obec Ľudovítová v súlade s ustanovením §6 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods. 4, 5 a 6, §8 ods. 2 a 3, §12 ods. 2 a 3, §16 ods. 2 a 3 a §17 ods. 2,3,4,7 a §98 a) ods. 1, §98 b) ods. 5, §103 a §104 e) zák. č. 582/2004 o miestnych daniach a miestom poplatku v znení neskorších predpisov  ustanovuje


§ 1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Ľudovítovej podľa §11 ods. 4 d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v náväznosti na §98 zák. č. 582/2004 Zúz. O miestnych daniach a miestom poplatku v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2013 daň z nehnuteľností.
2. toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Ľudovítová.
§ 2
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v §1 je kalendárny rok.
§ 3
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
Daň z pozemkov
§ 4
Základ dane
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnota pôdy za 1m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2  a hodnoty pozemku zistenej na 1m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2  a hodnoty pozemkov za 1m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 5
Sadzba dane
Správca dane určuje pre pozemky na území obce Ľudovítová ročnú sadzbu z pozemkov takto:
1. orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady
- ročná sadzba dane sa stanovuje na  0,65 % zo základu dane 
2. trvalé trávne porasty
- ročná sadzba dane sa stanovuje na 1,00 % zo základu dane 
3. záhrady
- ročná sadzba dane sa stanovuje na 0,60 % zo základu dane
4.  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
- ročná sadzba dane sa stanovuje na 2,00 % zo základu dane
-
5. rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
- ročná sadzba dane sa stanovuje na 0,50 % zo základu dane
6. zastavané plocha a nádvoria a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
- ročná sadzba dane sa stanovuje na 0,60 % zo základu dane
7. stavebné pozemky
- ročná sadzba dane sa stanovuje na 0,50 % zo základu dane
8. ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
- ročná sadzba dane sa stanovuje na 0,60 % zo základu dane

Daň zo stavieb
§ 6
Sadzba dane
1. Správca dane na území Obce Ľudovítová určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške:
a) 0,12 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,30 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,    
c) 0,298 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,232 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) 2,00 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 2,00 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,70 € za ostatné stavby.
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,33 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia, za každú načatú výmeru v metroch.

 

§ 7
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
-  pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje
-  pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb na:
-  garáže vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím po predložení preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutí
-  kostol
    
§ 8
Vyrubovanie dane
1. Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 1 € nebude vyrubovať ani vyberať.
2. Daň z nehnuteľností správca dane každoročne vyrubí do 1.marca bežného zdaňovacieho obdobia
§ 9
Platenie dane

1. Vyrubená daň je splatná do 15.dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, najneskôr do 31.marca vymeriavacieho obdobia, t.j. v bežnom roku
a) nad 100 eur je možné rozdeliť na základe žiadosti splatnosť dane na dve rovnaké splátky pričom posledná splátka musí byť do 30.septembra bežného roku
b) nad 200 eur je možné rozdeliť na základe žiadosti splatnosť dane na tri rovnaké splátky pričom posledná splátka musí byť do 30.novembra bežného roku
2. Daň možno platiť:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu obce Ľudovítová
b) prevodným príkazom na účet obce Ľudovítová č. účtu 0949463001/5600 vedený v DEXIA banke Nitra
c) poštovou poukážkou

2. časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 1
Verejné priestranstvo

1. Verejným priestranstvom ( ďalej len VP ) na účely tohto VZN je najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, trhovisko. Za VP sú určené všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
2. Určenie lokalít Obce Ľudovítová:
a) I. lokalita    – parkovacia plocha pred Kultúrnym domom
b) II. lokalita  – parkovacia plocha pred obecným úradom
c) III. lokalita – voľná plocha pri miestnom cintoríne

§ 2
Predmet dane
Predmetom dane je osobitné užívanie VP, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla a dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore.

§ 3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá VP užíva.

§ 4
Sadzba dane

1. Sadzba dane za osobitné užívanie VP sa stanovuje:
a) pre účely občerstvenia, resp. pohostinskej činnosti s podávaním alkoholických nápojov:
1,9916 € za každý začatý m2 a deň
b) za umiestnenie stánku pre účely predaja potravinárskych výrobkov, zmrzliny, ovocia, zeleniny, poskytovanie občerstvenia bez predaja alkoholických nápojov a iný predaj:
0,0995 € za každý začatý m2 a deň
c) pre poskytovanie dočasných reštauračných služieb spojených s posedením pred trvalou prevádzkovou jednotkou s predajom alkoholických nápojov ( napr. letná terasa...):
0,0995 € za každý začatý m2 a deň
d) pre účely posedenia pri zariadeniach bez predaja alkoholických nápojov (zmrzlina...):
0,0663 € za každý začatý m2 a deň
e) predaj ovocia, zeleniny, na poskytovanie služieb (brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby, čistenie peria a pod.), predaj kvetov, vencov, ovocných a vianočných stromčekov, predaj slepačích vajec, sadeníc, predaj domácich potrieb, liečivých rastlín a bylinných prípravkov
I. a II. lokalita  0,1659 € za každý začatý m2 a deň
f) predaj hydiny, odstavčiat
I. a II. lokalita 0,1659 € za každý začatý m2 a deň
g) v prípade konania väčších akcií, športových, kultúrnych, výstav a iných sa daň stanovuje za každý začatý m2 a deň nasledovne:
- predaj potravinárskych výrobkov, ovocia a zeleniny 1,6596 €
- predaj spotrebných výrobkov, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky 3,3193 €
- predaj alkoholických a tabakových výrobkov 3,3193 €
- predaj kvetov, slamienok, ľudovo-umelecká tvorba a obrazy 1,6596 €
- knihy a časopisy 1,3277 €
- poskytovanie služieb 1,6596 €
- predaj teplých jedál samostatne, v spojení s predajom nealkoholických nápojov 1,6596 €
2. Za skládku a ostatné stavebné a iné zariadenia sa daň stanovuje za každý začatý m2 a deň nasledovne:
a) stavbárske lešenie, stavebný materiál, ostatné stavebné zariadenie 0,1659 €
b) veľkoobjemové kontajnery ( VOK ) 0,1659 €
c) stavebný materiál pri výstavbe rod. domu do 3 rokov 0,1659 €
d) fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú stavebnú činnosť môžu užívať VP len so súhlasom obecného úradu
3. Za plochu na umiestnenie sa daň stanovuje za každý začatý m2  a deň nasledovne:
a) kolotočov, lunaparku, cirkusu, pojazdného predajného zariadenia, zariadenia so živými zvieratami ( teráriá, akváriá ) a pod. 0,1659 €
b) v prípade väčších jednorázových akcií – športových, kultúrnych, výstav, tržných akcií sa môžu dane zvýšiť za zariadenia uvedené v písmene a) tohto bodu na dvojnásobok uvedenej sadzby
4. Dočasné a trvalé parkovanie vozidla na VP
Obec Ľudovítová týmto vymedzuje miesto na parkovanie vozidiel na VP v I. a III. lokalite nasledovne:
a) za dočasné parkovanie vozidla, na základe súhlasu obecného úradu, je určená daň 0,0663 € za každú aj začatú parkovaciu hodinu pre osobné vozidlá 0,0995 € za každú aj začatú parkovaciu hodinu pre nákladné vozidlá maximálne na dobu 30 dní
b) za trvalé parkovanie vozidla na základe súhlasu obecného úradu, je stanovená daň
     10 eur za mesiac pre všetky vozidlá

§ 5
Ohlasovacia povinnosť

1. Daňovník je povinný písomne ohlásiť užívanie VP na obecnom úrade:
a) pri osobitnom užívaní VP minimálne 15 dní pred začatím užívania VP
2.   Nesplnenie ohlasovacej povinnosti sa považuje za neoprávnené osobitné užívanie VP.
3. Súhlas na osobitné užívanie VP vydáva Obecný úrad v Ľudovítovej

§ 6
Splatnosť dane

1. V prípade osobitného užívania kratšieho ako 30 dní je povinný daňovník uhradiť daň na OcÚ vopred za celé ohlásené obdobie. Na obdobie dlhšie ako 30 dní môže daňovník uhradiť daň za užívanie VP v prislúchajúcich mesačných splátkach vopred, najviac však na príslušný kalendárny rok.
2. Splatnosť dane dodatočne vyrubenej pri prekročení dohodnutého času užívania VP a výmery v m2 užívania je do 15 dní.
3. Splatnosť sa stanovuje jednorázovo v hotovosti do pokladne Obecného úradu.
4. Daň sa vyberá počnúc dňom, keď sa začalo užívanie VP, až do dňa uvedenia priestranstva do pôvodného stavu, ak nie je v ostatných ustanoveniach VZN určené inak.

§ 7
Oslobodenie od dane

Daň neplatí:
a) za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú bez vstupného
b) za akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely
c) za predajné zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie.


3. časť
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 1
Spoločné ustanovenia
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Ľudovítová prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce
§ 2
Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
2. Na tomto VZN Obce Ľudovítová sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ľudovítovej dňa  .......................................................
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Ľudovítová č.05/2010 a  07/2011 o miestnych daniach a poplatkov na území obce Ľudovítová.
4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Ľudovítovej.

§ 3
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2014


   Ing. Ľubomír Horák
       Starosta obce

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Vývoz odpadu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka