Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce ĽudovítováHľadať
 
 

VZN

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ľudovítová

Schválené: 7.5.2014

Účinnosť: 23.5.2014

 

OBEC Ľudovítová

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Ľudovítová

číslo 02/2014

o nakladaní s komunálnymi odpadmi

a drobnými stavebnými odpadmi

na území obce Ľudovítová

 

 

 

 

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 21/2014 dňa 07. 05. 2014

Vyvesené na úradnej tabuli od 08. 05. 2014 do 23.05. 2014

Účinnosť nadobúda 23. 05. 2014

Obecné zastupiteľstvo v Ľudovítovej, na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §39 ods. 6 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

 

 

v y d á v a

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Ľudovítová

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

na území obce Ľudovítová

 

 

§ 1

Účel nariadenia

 

Účelom tohto nariadenia je stanoviť podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, odpadmi s obsahom nebezpečných látok a elektroodpadmi z domácností, práva a povinnosti občanov, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie z hľadiska odpadového hospodárstva, o spôsobe zberu a preprave KO, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v celom katastrálnom území obce Ľudovítová.

 

Používané skratky:                       

BRKO: biologicky rozložiteľný komunálny odpad,

BRKRO: biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
BRO: biologicky rozložiteľný odpad,
DSO: drobný stavebný odpad,
EO: elektroodpad,
FO – podnikatelia: fyzické osoby – podnikatelia,
FO: fyzické osoby,
KO: komunálny odpad,
MSN: malé smetné nádoby,
NO: nebezpečný odpad,
OcÚ: Obecný úrad,
OO: objemný odpad,
PO: právnické osoby,
PZO: Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi,
TZ KO: triedený zber komunálneho odpadu,
VOK: veľkoobjemový kontajner,
VZN: všeobecne záväzné nariadenie,
ZKO: zmesový komunálny odpad,

 

miestne obvyklý spôsob zverejňovania: prostredníctvom miestnej tlače, internetovej stránky www.ludovitova.sk, letákmi, na úradnej tabuli.

 

 
§ 2
Základné pojmy

 

Pre účely tohto VZN:

Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
Komunálne odpady

sú odpady z domácností, vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk,
komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení .

Zoznam odpadov, ktoré tvoria komunálne odpady je uvedený v prílohe č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Drobné stavebné odpady (ďalej len „DSO“) sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou (nepodnikateľom), pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu, ani ohláseniu stavebnému úradu  množstve 1m3/osobu/rok .
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
Nebezpečné zložky komunálneho odpadu sú autobatérie a akumulátory; batérie - suché články; farby; laky; lepidlá; živice; lieky po záručnej lehote; fotografický film a papier; ustaľovače; vývojky; odpadové oleje; motorový olej; prevodový olej; brzdové kvapaliny; katalyzátory; olejové filtre; vody znečistené olejom, chemikáliami; petrolej; benzín; chladiace zmesi; čistiace prostriedky; kyseliny; hydroxidy; iné odpadové chemikálie; obaly; nádoby a textílie so zvyškami oleja alebo znečistené olejom a inými škodlivinami; riedidlá; rozpúšťadlá; výbojky; žiarivky; ortuťové teplomery; pesticídy a látky na boj proti škodcom; vyradené elektrické a elektronické zariadenia; drevo a stavebné odpady obsahujúce nebezpečné látky.
Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č.4 zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
Objemný odpad je komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby, alebo jeho množstvo presahuje objem, ktorý je možné vyviesť štandardnou zbernou nádobou v rámci pravidelného zberu.
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
Triedenie odpadov je zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu.
Zber odpadov je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie. Zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. Zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3 zákona o odpadoch.
Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.
Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov.
Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
Užívateľ zberných nádob je občan obce, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.
Program odpadového hospodárstva (ďalej len „POH“)je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce Ľudovítová v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, cintorínov a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov,
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov (vyhláška č.284/2001 Z.z.),
Biologicky odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov,
Prevencia vzniku odpadov sú opatrenia, ktoré sú zamerané na zníženie množstva KO a DSO a EO, ako aj materiálov a látok, ktoré sa v nich nachádzajú a ich škodlivých účinkov na životné prostredie.

 

§ 3
Prevencia vzniku odpadov

 

Obec Ľudovítová nakladá s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva s cieľom znížiť množstvo KO a DSO, EO a NO, ako aj materiálov a látok, ktoré sa v nich nachádzajú, predchádzať alebo znižovať nepriaznivé vplyvy vzniku odpadu a nakladania s ním na životné prostredie:
predchádzanie vzniku odpadu,

osveta u ostatných občanov (informácie, brožúry, internet, obecný rozhlas),
spolupráca so spoločenskými a záujmovými organizáciami so zameraním na predchádzanie vzniku odpadu,

príprava na opätovné použitie

triedenie odpadov,
triedený zber odpadov (papier, sklo, plasty, kovy, BRKO, textil, EO a odpady s obsahom škodlivín),

recyklácia

cestou oprávnenej právnickej osoby sú všetky druhotné suroviny z obce poskytované na recykláciu.

iné zhodnocovanie, napríklad materiálové zhodnocovanie,

obec uprednostňuje zhodnotenie odpadov pred zneškodňovaním – zabezpečuje drvenie a vývoz BRO zo zberného miesta a BRKO z domácností je zabezpečený obcou poskytnutými nádobami.

zneškodňovanie

po vyčerpaní všetkých ostatných možností likvidácie odpadov obec zneškodňuje odpady na skládke odpadov NNO Rišňovce - Rumanová, ktorej je obec v rámci PZO podielnikom.

 

 

§ 4
Práva pôvodcu odpadu

Pôvodca odpadu má právo:

 

Na poskytnutie zbernej nádoby, (pri bytových domoch jej pomernej časti) v množstve a type zodpovedajúcom systému zberu komunálneho odpadu v obci Ľudovítová. Zberná nádoba sa pôvodcovi odpadu poskytne za úhradu. V prípadne straty alebo poškodenia poskytnutej zbernej nádoby je povinnosťou pôvodcu odpadu zaobstarať si zodpovedajúcu náhradnú nádobu na zber ZKO a oddelených zložiek komunálnych odpadov na vlastné náklady.
Na pravidelný odvoz zmesových komunálnych odpadov, využiteľných zložiek odpadov podľa podmienok zvozu jednotlivých druhov odpadov.
Ukladať objemový odpad do veľkoobjemových kontajnerov umiestnených na  zberovom mieste, resp. mieste určenom na pristavenie VOK pri jarnom a jesennom zbere (okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa).
Na náhradné plnenie oprávnenou osobou v prípade nedodržiavania jej povinností,
Na informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu odpadu, ostatných zložiek odpadu, o zberných miestach a termínoch odvozu odpadu.

§ 5
Povinnosti pôvodcu odpadu

 

Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi, alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
Obec Ľudovítová je v súlade so zákonom o odpadoch povinná mať spracovaný Program odpadového hospodárstva (POH), zabezpečovať aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností.
Pôvodca resp. držiteľ komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný:

                         

predchádzať vzniku odpadov, zhodnocovať odpady znovupoužívaním, zneškodňovať ich spôsobom na to určeným,
zapojiť sa do zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Ľudovítová podľa tohto VZN,
triediť komunálny odpad a drobný stavebný odpad na jednotlivé zložky odpadu v zmysle vytvorených podmienok na triedený zber a ukladať ich do predpísaných zberných nádob,
ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia stanovíšť kontajnerov,
chrániť zberové nádoby poskytnuté pôvodcovi odpadu pred stratou a poškodzovaním,
zberové nádoby uložiť počas organizovaného zberu tak, aby boli ľahko dostupné zberovej technike, nebránili pešej a cestnej doprave. Za ich umiestnenie zodpovedá platiteľ poplatku za odpad,
umožniť prístup kontrolným orgánom obce na stanovište zberných nádob,
poskytnúť obci pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
platiť obci miestny poplatok za KO a DSO vo výške a za podmienok, určených vo VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za KO a DSO.
Zneškodňovanie kalu zo septikov sú pôvodcovia povinní zabezpečiť na vlastné náklady v súlade s platnými právnymi predpismi.
Každá právnická a fyzická osoba – podnikateľ je povinná pred začatím činnosti požiadať Obecný úrad v Ľudovítovej o zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov a dohodnúť s povereným pracovníkom obce veľkosť nádoby na ZKO a TZ KO a frekvenciu vývozu.
Každý kto vykonáva predaj alebo organizuje podujatie pre verejnosť na verejných priestranstvách na území obce Ľudovítová je povinný prostredníctvom subjektov, ktoré majú uzatvorenú zmluvu s obcou Ľudovítová na vykonávanie takejto činnosti zabezpečiť:
priestranstvo dostatočným počtom zberných nádob na odpad (MSN alebo iné vhodné nádoby)
na vlastné náklady odvoz a zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadu, ktorý vznikol jemu a návštevníkom v súvislosti s jeho činnosťou.

 

§ 6
Všeobecné pravidlá o nakladaní s odpadmi

 

Za nakladanie s KO a DSO, ktoré vznikajú na území obce Ľudovítová zodpovedá obec. Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.
Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a DSO na území obce Ľudovítová môže iba subjekt, ktorý má s obcou Ľudovítová uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti (ďalej len „oprávnená osoba“).
Oprávnená osoba je povinná priebežne pri svojej činnosti sledovať zloženie komunálnych odpadov a podiely odpadov z obalov na celkovom objeme vytriedených zložiek komunálnych odpadov a ohlásiť obci Ľudovítová každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva obce.
V celom katastrálnom území obce Ľudovítová sa zakazuje:
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na tom určenom v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
vyberať alebo odnášať zložky komunálneho odpadu zo zberných nádob,
prekladať zberové nádoby z miesta určeného na vývoz,
napĺňať zberové nádoby stavebným odpadom, a tým poškodzovať nádobu, resp. znemožniť vývoz zberovým vozidlom,
riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy
vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
zneškodňovať biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a z parkov, vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

 

§ 7
Typy používaných zberných nádob

 

Nádoby na zber KO a jeho zložiek sú vlastníctvom pôvodcu odpadu.
Na území obce Ľudovítová sa pre systém zberu KO určujú nasledujúce typy nádob:
120 litrová a 240 litrová plastová nádoba (KUKA) – pre rodinné domy, pre bytové domy, FO – podnikateľov a PO na zber ZKO,
120 litrová plastová nádoba na papier (modrá), plasty (žltá) a bioodpad (hnedá) – pre rodinné domy, pre bytové domy na triedený zber komunálneho odpadu,
1100 litrový plastový, resp. kovový kontajner pre bytové domy, FO – podnikateľov, PO na zber ZKO,
1100 litrová nádoba (zelená) na TZKO – sklo, papier a plasty,
veľkoobjemový kovový kontajner – pre zber objemného odpadu, kovových obalov a kovového šrotu a veľkoobjemného BRO,
malé smetné nádoby – na zber drobného odpadu z verejných priestranstiev,
Odcudzenie alebo poškodenie poskytnutej nádoby sú užívatelia povinní bezodkladne nahlásiť na OcÚ Ľudovítová.

 

§ 8
Umiestnenie zberných nádob

 

Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú pôvodcovia odpadu.
Umiestnenie zberných nádob pri bytových domoch, prevádzkach PO a FO - podnikateľov, školách, škôlkach, domovoch dôchodcov a pod.,  ktoré sa dotýkajú verejného priestranstva, sú jednotliví platitelia povinní dohodnúť s povereným pracovníkom ObÚ.
Miesta pre zberné nádoby musia byť zvolené tak, aby zohľadnili vhodné donáškové vzdialenosti, odstupové vzdialenosti od obytných domov resp. prevádzok PO a FO podnikateľov, školách, škôlkach, domovoch dôchodcov a pod., a zároveň estetické a hygienické podmienky. V sporných prípadoch určí miesto pre zbernú nádobu poverený pracovník obce.
Pôvodcovia odpadu – užívatelia zberných nádob, sú povinní ZKO ukladať do zberných nádob tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia zberných nádob. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob, hlavne pri bytových domoch, je zakázané meniť zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať. Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané organizáciou poverenou zberom KO po dohode s OcÚ.
Nádoby na TZ KO (papiera, plastov a BRKO ) textilu a jedlých olejov sú poplatníkom k dispozícii v rámci projektu PZO. v zberovom mieste každú sobotu (okrem štátnych sviatkov) počas prevádzkových hodín.
Veľkoobjemové kontajnery na veľkoobjemový odpad sú pre občanov Ľudovítovej - fyzické osoby k dispozícii v zberovom mieste na ulici Ľudovítová každú sobotu (okrem štátnych sviatkov) počas prevádzkových hodín.

 

§ 9
Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO a jeho zložiek

 

ZKO, DSO a OO vznikajúci na území obce je zneškodňovaný na skládke NNO Rišňovce – Rumanová,
BRKO vznikajúce na území obce sú zhodnocované na kompostárni vo Výčapoch – Opatovciach,
Jednotlivé zložky KO z triedeného zberu sú prepravované na dotrieďovacie zariadenie v Lužiankach,
Pôvodca komunálnych odpadov ukladá odpad len do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu odpadov v obci podľa § 7 tohto VZN.
Pôvodca komunálnych odpadov je povinný triediť zložky z komunálnych odpadov podľa § 13 tohto VZN.
Komunálny odpad je možné zhromažďovať len v určených zberných nádobách.
Počet a druh zberných nádob pre odvoz ZKO, ktorého pôvodcom sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, škola, škôlka, domovoch dôchodcov a pod., určí majiteľ alebo správca objektu po dohode s pracovníkom Obecného úradu Ľudovítová podľa očakávaného množstva a frekvencie jeho odvozu. Ak obec kontrolou vykonanou u pôvodcu, alebo držiteľa odpadu zistí, že vzhľadom na množstvo ním produkovaných odpadov počet zberných nádob nestačí, môže mu nariadiť používanie ďalšej (resp. väčšej) zbernej nádoby, prípadne zmenu frekvencie vývozu.
Majitelia objektov alebo správcovia sú povinní určiť miesto pre zberné nádoby tak, aby bolo možné bez časových strát a zvláštnych ťažkostí vyprázdniť nádoby, ak nebolo Obecným úradom v Ľudovítovej stanovené inak.
Právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, musí mať v spolupráci s Obecným úradom Ľudovítová zbernú nádobu – kontajner označený názvom firmy a frekvenciou vývozu.
Pri zriaďovaní a projektovaní stanovíšť zberných nádob treba hlavne dbať na to, aby:
boli dodržané hygienické a estetické zásady,
vzdialenosť stanovišťa zberných nádob od miesta nakládky nebola, pokiaľ je to možné, väčšia ako 10 m,
bol k nim bezpečný a dostatočne priestranný prístup,
boli na úrovni prístupovej komunikácie,
zberné nádoby neboli umiestňované na chodníkoch, parkoviskách, vozovke,
nádoby boli uložené na spevnenom podklade, prípadne chránené múrikom, zeleňou,
bol čo najmenej rušený vzhľad okolia,
zberné nádoby neboli umiestnené priamo pod oknami budov, alebo v blízkosti ihrísk,
Za odpad umiestnený v zbernej nádobe je zodpovedný do doby odvozu majiteľ – správca objektu, obytného domu, prevádzky t.j. pôvodca odpadu.
Majiteľ alebo správca objektu je povinný postarať sa o to, aby boli odpady v zberných nádobách riadne pripravené na odvoz, t.j. aby boli riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách a bol umožnený prístup k zberným nádobám.
Do nádob nie je dovolené ukladať hmoty a odpady, ktoré nepatria do komunálnych odpadov. Ďalej nie je dovolené do nádob sypať horúci popol, škváru a zalievať ich vodou, odpady spaľovať, ukladať odpady mimo nádoby alebo používať zberné nádoby na iné účely.

 

§ 10
Intervaly vývozov

 

Vývoz KO a jeho zložiek je v obci Ľudovítová realizovaný podľa harmonogramu vývozu, ktorý je súčasťou zmluvy s vývozcom KO. Harmonogram je každoročne začiatkom roka zverejňovaný na úradných tabuliach, internetovej stránke obce, miestnym rozhlasom a je prístupný na OcÚ.
Interval vývozov zberných nádob na ZKO je určený nasledovne :

a)       pre rodinné domy a bytové domy – 1 x za 14 dní,

b)       pre FO – podnikateľov a PO – v závislosti na produkcii odpadu podľa dohody s obcou.

V sporných prípadoch ohľadom intervalov vývozu rozhoduje po preverení skutočného stavu poverený pracovník obce.
Systém vývozu zberných nádob na triedený zber je uvedený v § 13 ods. 4 tohto VZN.
Nádoby na triedený zber z domácností – na papier, plasty a BRKO sú vyvážané na podľa harmonogramu vývozu, ktorý je súčasťou zmluvy s vývozcom KO.

Nádoby na triedený zber – papiera, skla, plastov, kovového šrotu, textilu, jedlých olejov a bioodpadu, ktoré sú poplatníkom k dispozícii v zberovom mieste na ulici Ľudovítová sa vyvážajú podľa ich naplnenosti, ktorú sleduje poverený pracovník obce.

MSN sa vyvážajú podľa ich naplnenosti, ktorú sleduje poverený pracovník obce.
Vývoz DSO zo zberového miesta na ulici Ľudovítová podľa potreby zabezpečuje poverený pracovník obce.
Drvenie a vývoz BRO zo zberného miesta na ulici Ľudovítová zabezpečuje obec podľa potreby minimálne však 2 x ročne.

 

§ 11
Množstvový zber

 

Množstvový zber KO sa na území obce Ľudovítová ustanovuje v súlade s VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Ľudovítová na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Ľudovítová na účel podnikania.
Subjekty, pre ktoré je zavedený množstvový zber, si s povereným pracovníkom obce dohodnú veľkosť nádoby najvhodnejšej z pohľadu množstva produkovaného odpadu a interval vývozov.

 

§ 12
Drobné stavebné odpady

 

Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby. Ak fyzická osoba vyprodukuje väčšie množstvo takéhoto odpadu, nepovažuje sa množstvo nad 1 m3 za DSO a fyzická osoba si objedná veľkokapacitný kontajner a môže tento odpad odviesť na zberné miesto na ulici Ľudovítová za osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho poplatku za KO a DSO.
Pôvodca alebo držiteľ DSO je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (napr. betón, železobetón, tehla, obkladačky, keramika, kovy, zemina a pod.) a tieto zhodnotiť opätovným použitím.
Ak nie je možné DSO znovu použiť, pôvodca je povinný ho zhromaždiť bezpečným spôsobom do doby zneškodnenia na mieste, kde nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia alebo ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí, prípadne ho na vlastné náklady odviesť na zberné miesto na ulici Ľudovítová
Zhromažďovať DSO na verejnom priestranstve je možné výlučne so súhlasom a za podmienok stanovených OcÚ Ľudovítová
Inak nevyužitý DSO sa zhromažďuje na zbernom mieste na ulici ......................... v množstve 1m3/osobu/rok. Poverený pracovník obce je oprávnený prevziať DSO, len ak pôvodca DSO predloží preukaz totožnosti a podpísaný a opečiatkovaný lístok, ktorý pôvodca DSO získa na požiadanie na OcÚ po uhradení poplatku za KO a DSO na príslušný rok,
Dopravenie DSO na zberový dvor si zabezpečí pôvodca DSO,
DSO sa zberá aj do veľkoobjemových kontajnerov v rámci jarného a jesenného zberu.
DSO je následne zneškodňovaný na skládke odpadov Rišňovce – Rumanová,

Iné nakladanie s DSO je zakázané, najmä jeho ukladanie do zberných nádob, určených pre zber KO, alebo jeho uloženie na iné miesto, ako tu uvedené a tým zakladanie nepovolenej skládky odpadu.
Ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ nejde o DSO, ale o stavebný odpad, ktorého pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.

 

§ 13
Triedený zber komunálneho odpadu

 

Triedený zber je súčasťou systému nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce Ľudovítová.
Pôvodcovia a držitelia KO sú povinní do určených zberných nádob zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky.
Na území obce Ľudovítová je zavedený Triedený zber komunálneho odpadu pre nasledovné zložky KO:

a)       odpady z papiera

patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal, viacvrstvové kombinované obaly (tetrapacky) od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.  
nepatria sem: voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapacky), plastové obaly a pod.

b)       odpady zo skla

patria sem: fľaše, nádoby, obaly a premety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami).

c)       odpady z kovu vrátane kovových obalov

patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky, konzervy (z hotových jedál, paštét, kompótov, krmiva pre zvieratá), oceľové plechovky z nápojov, ventily, kovové obaly z potravín,(konzervy a plechovky je potrebné pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť)
nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

d)       odpady z plastu

patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky, a hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, poháriky z automatov, penový polystyrén.
nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapacky), hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

e)       textil a šatstvo

patria sem: čisté prikrývky, deky, posteľná bielizeň, všetky druhy odevov, doplnky k oblečeniu.

f)         humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami

nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu.
nespotrebované lieky je potrebné odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

g)       biologicky rozložiteľný komunálny odpad

medzi BRKO patrí:

BRO zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený BRO,
BRKRO (okrem kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchýň),
jedlé oleje a tuky,

Patrí sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, burina, piliny, hobliny, drevná štiepka, zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, vata, vlasy, chlpy, drevný popol a pod.

 

Systém zberu uvedených zložiek KO je nasledovný:

a)       papier a papierové obaly – zbierajú sa do farebných modrých nádob umiestnených v domácnostiach podľa harmonogramu a tiež donáškovým spôsobom do zberných nádob umiestnených na zbernom mieste.

b)       sklo a sklenené obaly – sa zbierajú donáškovým spôsobom do 1100 litrových zberných nádob umiestnených na zberných miestach v obci.

c)       kovy a kovové obaly – zbiera sa donáškovým spôsobom do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených na zbernom mieste.

d)       plasty a plastové obaly – zbierajú sa do farebných žltých nádob umiestnených v domácnostiach podľa harmonogramu a tiež donáškovým spôsobom do zberných nádob umiestnených na zbernom mieste.

e)       tetrapakové obaly - zbiera sa donáškovým spôsobom do 1100 litrových zberných nádob umiestnených na zbernom mieste.

f)         textil a šatstvo - zbiera sa donáškovým spôsobom do zberných nádob umiestnených na zbernom mieste.

g)       jedlé oleje - zbierajú sa donáškovým spôsobom do nádob umiestnených na zbernom mieste na ulici Ľudovítová

biologicky rozložiteľný komunálny odpad - nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom je riešené v § 17 tohto VZN,
Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/ recyklácie si vopred s obcou a v písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vytriedených zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce.

 

§ 14
Systém zberu oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín

 

Odpady s obsahom škodlivín nepatria do kontajnerov na zmesové komunálne odpady,
Pôvodca odpadu je povinný oddelene zbierať zložky komunálneho odpadu s nebezpečnými vlastnosťami.,
Držitelia oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín odovzdajú po vytriedení jednotlivé zložky,

       4.            Použité batérie a akumulátory

na území obce Ľudovítová je vytvorený systém zberu 2 x do roka od domu k domu zmluvne dohodnutou právnickou osobou oprávnenou na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Termíny zberu sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom.
použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na predajných miestach u distribútora batérii a akumulátorov.
je zakázané odovzdávať použité batérie a akumulátory iným subjektom napr. pouličným výkupcom.

       5.            Odpadové motorové a mazacie oleje

na území obce Ľudovítová je vytvorený systém zberu 2 x do roka od domu k domu zmluvne dohodnutou právnickou osobou oprávnenou na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Termíny zberu sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom.
obec zabezpečuje zber, prepravu, zhodnocovanie a likvidáciu len tých odpadových motorových a mazacích olejov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu (nie z podnikateľskej činnosti).

 

       6.            Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady

patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.
na území obce Ľudovítová je vytvorený systém zberu 2 x do roka od domu k domu zmluvne dohodnutou právnickou osobou oprávnenou na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Termíny zberu sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom.

       7.            Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel

patria sem: televízory, rádiá, počítačová a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskman, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia, lineárna žiarivka, kompaktná žiarivka, svietidlá voľne umiestnené alebo napevno zabudované, vreckové a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje a pod.,
nepatria sem: motorčeky na garážové brány, elektrické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, vírivky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, dekoratívne prvky a pod.,
v zmysle § 54e zákona o odpadoch je výrobca elektrozariadení povinný zabezpečiť na vlastné náklady nakladanie s odovzdávaným elektroodpadom z domácností,
v zmysle § 54 c ods. 1 zákona o odpadoch je distribútor elektrozariadení povinný bezplatne odobrať elektroodpad z domácnosti od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus,
Obec Ľudovítová má uzatvorenú zmluvu s oprávnenou právnickou osobou vykonávajúcou na území obce zber elektroodpadu systémom zberu domu k domu. Termíny zberu sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom,
Odovzdávať elektroodpad z domácností iným subjektom napr. pouličným výkupcom je zakázané.
Iné nakladanie s nebezpečným odpadom napr. vhadzovanie do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností je zakázané.

 
§ 15
Objemný odpad

 

Zber a odvoz objemných odpadov z domácností sa vykonáva veľkoobjemovými kontajnermi. Zber je vykonávaný dvoma spôsobmi. Zber objemného odpadu 2 x ročne (jarný a jesenný zber objemných odpadov) na miestach určených obecným úradom. Ďalší spôsob je zber objemných odpadov do kontajnerov,  ktoré sú pre občanov obce Ľudovítová - fyzické osoby k dispozícii na zbernom mieste na ulici Ľudovítová
Jedná sa o komunálny odpad, ktorý svojou veľkosťou nevojde do bežne používanej nádoby na zmesový komunálny odpad. Sú to najmä nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitan a pod..
Poverený pracovník obce na zbernom mieste na ulici Ľudovítová je oprávnený prevziať objemný odpad v množstve maximálne 150 kg na osobu a rok, len ak pôvodca odpadu predloží preukaz totožnosti a podpísaný a opečiatkovaný lístok, ktorý pôvodca odpadu získa na požiadanie na OcÚ po uhradení poplatku za KO a DSO na príslušný rok.
Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na pravidelný zber komunálnych odpadov, resp. na iné miesta na verejnom priestranstve.

 

§ 16
Zberné miesto na ulici Ľudovítová

 

Zberné miesto obce Ľudovítová je jednou zo súčastí nakladania s KO a DSO v obci. Slúži občanom obce Ľudovítová – fyzickým osobám na odovzdávanie zložiek komunálneho odpadu pochádzajúce z obce Ľudovítová
Na zberné miesto obce Ľudovítová nepatrí odpad vznikajúci pri výkone činností tvoriaci predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ak sa právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nedohodol s obcou na odovzdávaní odpadu za úhradu.
Pri odovzdávaní odpadu v zbernom mieste na ulici Ľudovítová je pôvodca odovzdávajúci odpad povinný preukázať sa dokladom totožnosti alebo iným dokladom preukazujúcim miesto vzniku odpadu.
Pôvodcovia odpadu sú pri odovzdávaní odpadu povinní riadiť sa pokynmi obsluhy zberného miesta.
Odovzdávanie zložiek komunálneho odpadu v zbernom mieste na ulici Ľudovítová je pre obyvateľov obce Ľudovítová – fyzické osoby bezplatné. Jeho zber a likvidácia je súčasťou poplatku za KO a DSO.
Odpady, ktoré je možné odovzdávať na zbernom mieste na ulici Ľudovítová nesmú obsahovať nebezpečné látky, najmä ťažké kovy, chemikálie, ropné produkty alebo stlačené plyny. Ak má pracovník zodpovedný za prevádzku zberného miesta podozrenie, že odovzdávaný odpad obsahuje nebezpečné látky, má právo odmietnuť takýto odpad prevziať.
Množstvo odpadov dovážaných na zberné miesto na ulici Ľudovítová je obmedzené do výšky maximálne 150 kg na osobu a rok (okrem triedených zložiek odpadu). Väčšie množstvo, pracovník prevádzky zberového dvora odmietne prevziať.
Vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier a papierové obaly, sklo a sklené obaly, kovy a kovové obaly, plasty a plastové obaly, tetrapakové obaly, textil a šatstvo, jedlé oleje je možné odovzdať na zberovom mieste na ulici Ľudovítová bez obmedzenia.

 

§ 17
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Každý pôvodca je povinný triediť biologicky rozložiteľný odpad oddelene od iných druhov odpadov, zložiek komunálnych odpadov a zabezpečiť jeho kompostovanie vo vlastných, alebo užívaných priestoroch a objektoch, alebo na vlastné náklady odviesť na obcou zriadenú skládku biologicky rozložiteľného odpadu.
Preprava BRO zo záhrad, parkov a verejných priestranstiev (konáre, korene, kríky, viničné prútie a pod) sa zabezpečuje 2 x ročne cestou zmluvného partnera na kompostáreň vo Výčapoch-Opatovciach. Zhromažďovanie je realizované na zbernom mieste určenom obcou do vopred pristavených veľkokapacitných kontajnerov.
Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, objemný odpad, spaľovať ho alebo ho ukladať na iné než obcou určené miesta.
BRKO z domácností sa zbierajú sa do farebných hnedých nádob umiestnených v domácnostiach a vyvážajú sa podľa vopred dohodnutého harmonogramu na kompostáreň vo Výčapoch-Opatovciach.
Jedlé oleje sa zbierajú donáškovým spôsobom do nádob umiestnených na zbernom mieste obce počas prevádzkových hodín.
Obec Ľudovítová v súlade v zmysle ustanovenia § 39 ods. 18 písm. b) bod 2 uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť triedený zber BRKO z dôvodu, že najmenej 50 % obyvateľov má možnosť kompostovať a teda ukladať BRKO vhodný na kompostovanie vo vlastnom alebo na základe Zmluvy o zápožičke, obcou dodanom kompostéry
Prevádzkovatelia kuchýň, ktorými sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, prevádzkujúce zariadenia spoločného stravovania:
sú zodpovední za nakladanie s BRKO. Je zakázané dávať takýto odpad do nádob určených na zber zmesových komunálnych odpadov,
hradia náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním BRKO, vrátane nákladov na zabezpečenie zberných nádob – kontajnerov (tieto náklady nie sú súčasťou miestneho poplatku za KO),
musia zabezpečiť, aby zber a kontajnery spĺňali požiadavky ustanovené nariadením 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 853/2004 o hygiene potravín,
musia primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy, prípadne verejnosť,
musia umiestniť zberné nádoby v areáli prevádzkovateľa kuchyne,
musia zabezpečiť, aby frekvencia zberu bola v súlade s hygienickými predpismi a bola zohľadnená teplota prostredia, pričom v letnom období musí byť frekvencia vývozu vyššia,
ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom iného subjektu, musí mať na tento účel s týmto subjektom uzavretú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.Z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aby mal schválené spracovávanie týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
sú povinní oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom iného subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom,
sú povinní pri nakladaní s týmto odpadom postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva
sú povinní dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat,
sú povinní viesť evidenciu a na vyžiadanie nahlasovať obci údaje pre potreby ročného hlásenia o odpadoch.

§ 18
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Výšku poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Ľudovítová určuje aktuálne platné všeobecne záväzné nariadenie obce Ľudovítová o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Výnos miestneho poplatku za KO a DSO sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

 

§ 19
Priestupky prejednávané obcou a sankcie

 

Priestupku prejednávaného obcou sa dopustí ten, kto:

a)       zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s § 18 ods.4 písm. b) zákona o odpadoch alebo týmto nariadením,

b)       uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou Ľudovítová týmto nariadením, a v rozpore s § 18 ods. 4 písm. a) a § 39 ods. 8 písm. c) zákona o odpadoch,

c)       nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 7 zákona o odpadoch,

d)       neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 12 zákona o odpadoch,

e)       nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) ako aj za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 165,96 €.
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak.

 

§ 20
Kontrolná činnosť

 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
hlavný kontrolór obce,
poslanci obecného zastupiteľstva,
poverení zamestnanci obecného úradu.

 

§ 21

Záverečné ustanovenia

 

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 02/2014 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Ľudovítová zverejnený na úradnej tabuli obce Ľudovítová a na internetovej stránke obce Ľudovítová dňa 22. 04. 2014
Obecné zastupiteľstvo v Ľudovítovej sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 07. 05. 2014 uznesením č. 02/2014 a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Ľudovítovej, t.j. 23. 05. 2014
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľudovítová č. 02/2010 zo dňa 25. 10.  2010  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Ľudovítová v znení neskorších doplnkov.
Toto VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade v Ľudovítová a na internetovej stránke obce.

 

 

 

 

 

 

 

           

             Ing. Ľubomír Horák

         ............................................

                   starosta obce

 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Vývoz odpadu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka