Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce ĽudovítováHľadať
 
 

VZN

VZN o prenájme viacúčelovej budovy obce Ľudovítová

Účinnosť: 1.1.2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľudovítová
č.5/2013 o prenájme viacúčelovej budovy obce Ľudovítová


Obec  Ľudovítová na základe § 6 a § 11 odst. 4 písm. g )  zákona NR SR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie.

Čl. I.
Účel VZN

Toto VZN stanovuje podmienky a náhrady za akých obec Ľudovítová prenajíma viacúčelovú budovu obce Ľudovítová súkromným a fyzickým osobám.

Čl. II.

Prenajímateľ prenajíma viacúčelovú budovu v Ľudovítovej nájomcovi s tým, že uvedené priestory budú využité na spoločenské podujatie a z objektu viacúčelovej budovy nebudú prenášané žiadne zariadenia.
Prenajímateľ upozorňuje nájomcov, že vo viacúčelovej budove je zakázané narábať s otvoreným ohňom , čiže fajčiť.

Čl. III.

Prenajímateľ odovzdá nájomcovi priestory viacúčelovej budovy aj s inventárom a nájomcovia sa zaväzujú vrátiť hore uvedené priestory aj s inventárom v stave, v akom ich prevzali od prenajímateľa. V prípade , ak prenajímateľ pri preberaní viacúčelovej budovy od nájomcov zistí poškodenie, nájomca uhradí – za rozbitie pohára a iných sklenených  predmetov a stratu príboru 1,50 € za kus, pri rozbití taniera 2 €, pri strate antikorového inventára plnú výšku.

Čl. IV.

Nájomca pri podpise zmluvy o prenájme zloží zálohu v určenej výške, ktorá mu bude vrátená pri zúčtovaní.

Čl. V.

Odovzdanie a prevzatie viacúčelovej budovy spolu s inventárom zariadenia  prevedie za prenajímateľa správca  viacúčelovej budovy v Ľudovítovej.

Čl. VI.

Nájomca ďalej uhradí náklady spojené s dodávkou elektrickej energie , vody a plynu, smetné, upratanie viacúčelovej budovy a nájomné v určenej výške ihneď po odovzdaní viacúčelovej budovy prenajímateľovi.

Čl. VII.

Pri prenájme viacúčelovej budovy bude vyhotovená nájomná zmluva vo dvoch exemplároch. Jeden obdrží nájomca a druhý, originál, zástupca prenajímateľa.

Čl. VIII.

Obecné zastupiteľstvo obce Ľudovítová stanovuje zálohu podľa článku  IV. pre občanov obce: 30 €,
pre mimo obecných: 50 € ,

Čl. IX.

Nájomné stanovuje obecné zastupiteľstvo – pre občanov obce: 20 €, pre mimo obecných: 40 €

Čl. X.

Obecné zastupiteľstvo stanovuje poplatok v zmysle Čl. VI. za smetné : 3 €, upratovanie : 2 € , odber vody : 2 €, za dodávku energie a plynu podľa skutočnej spotreby a aktuálnej ceny.

Čl. XI.

Pri halovom predaji – t.j. pri prenájme priestoru viacúčelovej budovy na predaj , obecné zastupiteľstvo stanovuje poplatok za 1 hodinu prenájmu sumu 2 € ( viď trhový poriadok obce ) a ďalšie poplatky podľa Čl. X. tohto VZN.


Čl. XII.

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIE

1 )  Týmto VZN č. 5/2013 sa ruší VZN č. 10/2010 dňa

2 )  Účinnosť tohto VZN sa stanovuje na deň 1.1.2014.

3 ) VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa ...............................


                                                                                                             ...............................................
                                                                                                                   Ing. Ľubomír Horák
                                                                                                                       Starosta obce

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Vývoz odpadu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka